REGULAMIN ZARZĄDU

 

 

Podkarpackiej
Regionalnej Organizacji TurystycznejI    Postanowienia ogólne

§ 1

Zarząd Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej zwany dalej Zarządem działa na podstawie Ustaw: Prawo o Stowarzyszeniach oraz o Polskiej Organizacji Turystycznej, Statutu Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz niniejszego Regulaminu.

§ 2

Zarząd jest organem wykonawczym Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej realizującym funkcje kierownicze i zarządzające, określone w Statucie Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

§ 3

Zarząd wybiera ze swego grona dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.


II    Zadania Zarządu


§ 4

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności :
1. reprezentowanie interesów Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na zewnątrz,
2. współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami politycznymi i społecznymi oraz innymi instytucjami w sprawach dotyczących działalności statutowej,
3. składanie sprawozdań z działalności Zarządu na Walnym Zebraniu,
4. zwoływanie Walnych Zebrań i przygotowywanie wniosków na Walne Zebranie,
5. przygotowywanie projektów uchwał Walnego Zebrania,
6. realizowanie uchwał i wniosków Walnych Zebrań,
7. przyjmowanie w poczet członków Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i skreślanie z listy Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
8. wnioskowanie o nadanie odznak i przyznawanie nagród,
9. zatrudnianie i zwalnianie  Dyrektora Biura Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
10. przyjmowanie regulaminu gospodarki finansowej i regulaminu pracy Biura PROT.

§ 5

Zarząd zwołuje co najmniej raz w roku zwyczajne Walne Zebranie Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej powiadamiając członków Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej o terminie, miejscu i porządku obrad z co najmniej 14 - dniowym wyprzedzeniem.

§ 6

Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej bądź 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych w terminie jednego miesiąca od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku.

§ 7

1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej wymagane jest współdziałanie i podpis dwóch Członków Zarządu, w tym zawsze Prezes lub Wiceprezesa.
2. Zarząd uchwałą może upoważnić osobę lub osoby do działań prawnych, działających
w granicach mocowania.
3. Zasady gospodarki majątkowej i zaciągania zobowiązań określa regulamin gospodarki finansowej uchwalony przez Zarząd Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

§ 8

Prezes i Zarząd wykonują swoje zadania przy pomocy Biura  Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Prezes Zarządu nadzoruje prace Biura Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, które działa na podstawie regulaminu. Dyrektor Biura podlega Prezesowi Zarządu.


III Organizacja pracy Zarządu

§ 9

1. Członkowie Zarządu mają obowiązek uczestniczyć w posiedzeniach i pracach Zarządu.
2. W razie przeszkód uniemożliwiających uczestnictwo w posiedzeniach Zarządu członek Zarządu zobowiązany jest do usprawiedliwienia swojej nieobecności.

§ 10

Prezes Zarządu w szczególności:
1. reprezentuje Zarząd i Podkarpackiej Regionalnej Organizację Turystyczną na zewnątrz,
2. organizuje prace Zarządu,
3. kieruje bieżącą działalnością Biura Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej miedzy posiedzeniami Zarządu,
4. zwołuje posiedzenia Zarządu i przewodniczy obradom,
5. koordynuje prace Zarządu,
6. przedkłada projekty uchwał Zarządu,
7. podpisuje uchwały Zarządu,
8. wykonuje uchwały Zarządu,
9. informuje członków Zarządu o istotnych sprawach wynikających z bieżącej pracy,
10. powołuje pracowników Biura Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
11. ustala zasady wynagradzania pracowników Biura.

§ 11

Prezesa Zarządu w razie jego nieobecności zastępuje upoważniony przez Prezesa Wiceprezes, któremu w tym czasie przysługują wszystkie uprawnienia Prezesa Zarządu.

§ 12

W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział osoby z głosem doradczym zaproszone przez Prezesa lub na wniosek członków Zarządu Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Osoby te nie mają prawa do głosowania.

§ 13

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 Zarządu.

§ 14

Prezes przedstawia porządek obrad. Z wnioskiem o dokonanie zmian w projekcie porządku obrad może wystąpić każdy Członek Zarządu. Przyjęcie porządku obrad następuje zwykłą
większością głosów.

§ 15

Zarząd rozstrzyga sprawy należące do jego kompetencji w drodze uchwał.

§ 16

1. Zarząd głosuje jawnie. Wyniki głosowania odnotowywane są w protokole.
2. Prezes Zarządu na wniosek jednego z Członków Zarządu może zarządzić głosowanie tajne.
3. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu chyba że przepis szczegółowy stanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

§ 17

1. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który zawiera:

a. datę posiedzenia
b. lista nazwisk członków Zarządu i innych osób obecnych na posiedzeniu,
c. stwierdzenie możliwości podejmowania uchwał,
d. przyjęcie porządku obrad, i protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu,
e. zwięzłe streszczenie omawianych spraw i dyskusji,
f.    odnotowane na uchwałach Zarządu wyniki głosowania.

2. Tekst podjętych uchwał jest załącznikiem do protokołu. Uchwały Zarządu w sprawach bieżących są odnotowywane wyłącznie w protokole.

§ 18

1. Protokoły z posiedzeń Zarządu podpisuje Prezes Zarządu i protokolant, zaś uchwały Prezes Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
2. Protokoły z posiedzeń i uchwał przechowywane są w Biurze Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, które prowadzi ich rejestr.


IV Postanowienia końcowe

§ 19

Regulamin pracy Zarządu uchwala Zarząd bezwzględną większością głosów, a następnie przedkłada go do akceptacji Walnego Zebrania Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

§ 20

Wiążącej wykładni Statutu i Regulaminu Zarządu dokonuje Zarząd.

 

Kalendarz wydarzeń

NdPnWtSrCzPtSo
      
16
17
18
19
21
22
23
24
27
28
29
30
      
Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna wykorzystuje cookies, które są umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo zmienić te ustawienia, korzystając z ustawień przeglądarki internetowej. Więcej informacji w polityce cookies.