STATUT

 

 

Podkarpackiej
Regionalnej Organizacji Turystycznej


Działając na podstawie Art. 9 i 10 w związku z Art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z 1989 r. z późn. zm.) Członkowie Założyciele podpisani poniżej uchwalają statut związku stowarzyszeń pn. "Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna" stanowiącym załącznik nr 2 do protokołu z zebrania założycielskiego.

 

 

Rozdział 1

 Postanowienia ogólne

 § 1

Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna zwana dalej “PROT” jest związkiem stowarzyszeń w rozumieniu Art. 22 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach.


§ 2

 1. Terenem działania PROT jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz PROT  jest miasto Rzeszów.
 2. PROT może działać za granicą.
 3. PROT może tworzyć oddziały terenowe.


§ 3

 1. PROT jako związek stowarzyszeń posiada osobowość prawną .
 2. PROT działa zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej, ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem.


§ 4

PROT może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o takich samych lub podobnych celach statutowych.


§ 5

PROT może używać pieczęci i posiadać odznakę organizacyjną według wzoru ustanowionego przez Walne Zebranie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział 2

Cele i środki działania

 


§ 6

 1. Celem działania PROT jest rozwój turystyki i kultury w województwie podkarpackim, promocja turystyczna regionu, rozwój krajoznawstwa i wypoczynku młodzieży, wspomaganie rozwoju gospodarczego w tym rozwoju przedsiębiorczości oraz rozwijanie służącej temu współpracy samorządu terytorialnego województwa, powiatów, gmin, organizacji zrzeszających przedsiębiorców turystycznych a także innych podmiotów działających w dziedzinie turystyki.
 2. Zadaniami PROT są w szczególności:
  1) podnoszenie konkurencyjności produktu turystycznego województwa,
  2) rozwijanie i doskonalenie promocji oraz informacji turystycznej województwa,
  3) opracowanie i wspieranie merytoryczne programów rozwoju oraz modernizacji infrastruktury turystycznej,
  4) inicjowanie i prowadzenie badań marketingowych i monitoringowych turystyki w województwie,
  5) wykonywanie innych zadań powierzonych przez organy jednostek samorządu terytorialnego, organizacje przedsiębiorców turystycznych, stowarzyszenia turystyczne i inne podmioty,
  6) koordynowanie działań w zakresie planowania i realizacji imprez turystycznych.


§ 7

PROT realizuje swoje cele poprzez:
1) rozwijanie istniejących produktów turystycznych województwa,
2) tworzenie nowych produktów turystycznych regionu,
3) udział w działaniach na rzecz ochrony cennych zasobów kulturowych i przyrodniczych terenu jako składowych konkurencyjnego produktu turystycznego,
4) udział w działaniach na  rzecz poprawy środowiska naturalnego służących podniesieniu wizerunku turystycznego regionu,
5) udział w krajowych i zagranicznych targach turystycznych,
6) prowadzenie Podkarpackiego Centrum Informacji Turystycznej,
7) organizacja objazdów studyjnych,
8) wspieranie promocji turystycznej prowadzonej przez samorządy terytorialne, podmioty gospodarcze i inne instytucje,
9) prowadzenie działalności wydawniczej, współpraca ze środkami masowego przekazu i realizowanie innych form promocji i reklamy,
10) upowszechnianie wyników zrealizowanych badań marketingowych w województwie,
11) prowadzenie kursów i szkoleń służących rozwojowi turystyki,
12) współpracę z organami administracji rządowej, organami administracji samorządowej, z Polską Organizacją Turystyczną i lokalnymi organizacjami turystycznymi oraz podmiotami gospodarczymi, a także z organizacjami działającymi w zakresie turystyki,”
13) prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochody są przeznaczone na realizację celów statutowych, a w szczególności:
a) wydawanie książek 22.11. z PKD,
b) wydawanie gazet 22.12. z PKD,
c) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych 22.13. z PKD
d) działalność biur podróży 63.30. a PKD,
e) działalność agencji podróży 63.30. B PKD,
f) działalność biur turystycznych 63.30. C PKD,
g) pozostałą działalność turystyczną 63.30. D PKD,
h) prowadzenie prac badawczo rozwojowych w dziedzinie nauk o ziemi 73.10 C PKD
i) działalność związaną z organizowaniem targów i wystaw 74.84. a PKD
j) pozostałą działalność komercyjną gdzie indziej nie sklasyfikowaną 74.84. B PKD
k) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowaną 91.33. z PKD
l) pozostałą działalność związaną ze sportem
ł) pozostałą działalność rekreacyjną, gdzie indziej nie sklasyfikowaną 92.72. z PKD

14) pozyskiwanie środków pomocowych dla realizacji celów statutowych.

 

Rozdział 3

 Członkowie, ich prawa i obowiązki


§ 8

 1. Członkowie PROT dzielą się na:
  1) zwyczajnych,
  2) wspierających,
  3)  honorowych.
 2. Członkiem zwyczajnym mogą być stowarzyszenia, gminy, powiaty, Województwo Podkarpackie, inne osoby prawne a także fizyczne prowadzące działalność gospodarczą po zgłoszeniu woli wstąpienia do PROT w formie pisemnej, po opłaceniu wpisowego i przyjęciu przez Zarząd PROT.
 3. Członek zwyczajny PROT ma prawo:
  1) wybierać i być wybieranym do władz PROT,
  2) zgłaszać wnioski dotyczące działalności PROT,
  3) brać udział w szkoleniach, konferencjach i innych imprezach organizowanych przez PROT,
  4) wglądu do protokołów Walnych Zebrań i sprawozdań z działalności PROT,
  5) korzystania z pomocy organizacyjno-technicznej oraz poradnictwa,
  6) korzystania z odznaki PROT.
 4. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, niezależnie od miejsca zamieszkania i osoba prawna, niezależnie od siedziby, która popiera działalność PROT i deklaruje wsparcie finansowe na rzecz PROT (corocznie pisemnie ).
 5. Przyjmowanie i skreślenie z listy członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu.
 6. Członek wspierający ma prawo:
  1) brać udział z głosem doradczym a osoba prawna poprzez upoważnionego przedstawiciela w Walnym Zebraniu PROT.
  2) zgłaszać wnioski dotyczące działalności PROT.
 7. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna lub prawna szczególnie zasłużona dla PROT . Członkostwo honorowe nadawane jest na podstawie uchwały Walnego Zebrania.


§ 9

Do statutowych obowiązków członków zwyczajnych należy:
1) stosowanie się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz PROT,
2) czynne uczestnictwo w realizowaniu celów statutowych,
3) branie udziału w Walnych Zebraniach organizowanych przez PROT,
4) godne reprezentowanie PROT i dbanie o jego dobre imię,
5) regularne opłacanie składek członkowskich,
6) upowszechnianie problematyki turystycznej.

§ 10

Do statutowych obowiązków członków wspierających należy:
1) aktywne popieranie działalności statutowej PROT,
2) wspieranie majątkowe PROT.


§ 11

Do statutowych obowiązków członków honorowych należy aktywne popieranie działalności statutowej PROT.


§ 12

Utrata praw członka PROT następuje na podstawie uchwały Zarządu w przypadku:
1) dobrowolnego wystąpienia z PROT zgłoszonego w formie pisemnej Zarządowi,
2) postawienia w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości,
3) wykluczenia z PROT za rażące naruszenie postanowień Statutu, regulaminów lub uchwał władz PROT,
4) skreślenia z listy członków PROT za nieopłacenie składek członkowskich przez okres roku, mimo pisemnego upomnienia.


§ 13

Wykluczonym i skreślonym z listy członków lub nieprzyjętym w poczet członków PROT przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały Zarządu.

 

Rozdział 4

 Rada PROT


§ 14

 1. Radę PROT tworzy:
  a) Przewodniczący Rady PROT, którym jest zawsze Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz
  b) od 4 do 8 członków wybranych spośród przedstawicieli wyższych uczelni lub osób wyróżniających się wiedzą z zakresu turystyki lub innych dziedzin związanych z działalnością PROT.
 2. Członków Rady PROT powołuje Zarząd PROT po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Rady PROT.
 3. Do kompetencji Rady PROT należy opiniowanie działań podejmowanych przez PROT i doradzanie Zarządowi PROT

 

Rozdział 5

 Władze PROT


§ 15

 1. Władzami PROT są:
  1) Walne Zebranie,
  2) Zarząd,
  3) Komisja Rewizyjna.
 2. Przy Zarządzie, z głosem doradczym, działa Prezes Honorowy PROT.
 3. Walne Zebranie stanowią przedstawiciele, wybrani przez uprawnione organy członków zwyczajnych. Każdego członka zwyczajnego reprezentuje jeden przedstawiciel wybrany na okres czteroletniej kadencji. Po upływie kadencji przedstawiciel działa do dnia wyboru nowego przedstawiciela.
 4. Przedstawiciel, o którym mowa w ust. 1 może być zmieniony w trakcie kadencji  przez organ, który dokonał jego wyboru.
 5. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata, a wybór członków odbywa się w głosowaniu tajnym. Po upływie kadencji członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej działają do dnia wyboru nowego Zarządu i  Komisji Rewizyjnej.

 

Rozdział 6

 Walne Zebranie


§ 16

Walne Zebranie, które jest najwyższą władzą PROT, może być zwyczajne, nadzwyczajne lub sprawozdawczo-wyborcze.


§ 17

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) uchwalanie Statutu PROT i jego zmian,
2) wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
3) uchwalanie wysokości składek, opłat członkowskich i zasad ich wnoszenia,
4) uchwalanie planów działania PROT i planów finansowych,
5) zatwierdzanie sprawozdań finansowych i  rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, a także podejmowanie uchwał w sprawie udzielania bądź odmowy udzielenia absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
6) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości,
7) upoważnienie Zarządu do zaciągania kredytów i pożyczek,
8) rozpatrywanie odwołań od uchwał   Zarządu w sprawach wykluczenia, skreślenia z listy członków lub nie przyjęcia w poczet członków,
9) nadawanie godności członka honorowego PROT,
10) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania oraz innych regulaminów PROT,
11) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania PROT,
12) ustalanie zasad pokrywania wydatków związanych z udziałem przedstawicieli PROT w realizacji zadań statutowych,
13) ustalanie zasad zwrotu wydatków członkom organów PROT,
14) tworzenie oddziałów terenowych PROT.

 

§ 18

 1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd co roku w terminie do 30 czerwca, poprzez pisemne powiadomienie wszystkich członków zawierające porządek obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest co cztery lata.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał jeżeli w obradach uczestniczy ½ członków uprawnionych do głosowania z zastrzeżeniem postanowień §. 19
 4. Podczas Walnego Zebrania głos doradczy przysługuje Prezesowi Honorowemu, członkom wspierającym i honorowym PROT oraz osobom zaproszonym.


§ 19

Walne Zebranie władne jest do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli liczba obecnych członków wynosi:
1) w pierwszym terminie co najmniej ½ uprawnionych do głosowania,
2) w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania, o ile termin ten podany był w zawiadomieniu. Drugi termin ustala się 30 minut po pierwszym.

 

§ 20

 1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym jeżeli postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
 2. Wybory do władz PROT następują w głosowaniu tajnym.


§ 21

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek:
  1)  Komisji Rewizyjnej,
  2)  1/3 liczby członków zwyczajnych,
  3)  Prezesa Honorowego.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd przez pisemne powiadomienie co najmniej 5 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane, a do trybu i sposobu jego przeprowadzania stosuje się postanowienia §   19 i 204. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno odbyć się w ciągu 30 dni od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku.

 

Rozdział 7

 Zarząd PROT


§ 22

 1. Zarząd jest organem wykonawczym PROT, kieruje działalnością PROT i odpowiada za swą pracę przed Walnym Zebraniem.
 2. Zadania Zarządu wykonywane są przy pomocy Biura Zarządu, którym kieruje Dyrektor.
 3. Prezes Honorowy służy Zarządowi głosem doradczym.


§ 23

 1. Zarząd jest właściwym we wszystkich sprawach PROT nie zastrzeżonych statutowo na rzecz innych organów.
 2. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
  1) reprezentowanie interesów PROT na zewnątrz,
  2) współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacji politycznych i społecznych oraz innymi instytucjami w sprawach dotyczących działalności statutowej,
  3) podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia lub skreślenia z listy członków bądź wykluczenia,
  4) składanie rocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Zarządu na Walnym Zebraniu,
  5) zwoływanie Walnych Zebrań i przygotowywanie wniosków na Walne Zebranie,
  6) realizowanie uchwał i wniosków Walnych Zebrań,
  7) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych PROT z wyłączeniem spraw należących do kompetencji Walnego Zebrania,
  8) wnioskowanie o nadanie odznak i przyznanie nagród zasłużonym dla turystyki.


§ 24

 1. Zarząd składa się z 5 do 9 osób, w tym z prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika i członków zarządu.
 2. Wiceprezes zastępuje Prezesa pod jego nieobecność z zastrzeżeniem § 31 ust. 1.
 3. Liczbę członków Zarządu ustala każdorazowo Walne Zebranie.
 4. Zarząd może jednomyślną decyzją uzupełnić swój skład o nowych członków na miejsce członków ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu Zarządu pochodzącego z wyboru.


§ 25

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.


§ 26

Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.


§ 27

Przy Zarządzie PROT Funkcję Prezesa Honorowego pełni każdorazowo członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, w którego kompetencjach leżą sprawy turystyki, przez czas pełnienia swojej funkcji w zarządzie województwa, niezależnie od kadencji władz PROT. Zarząd PROT występuje do Marszałka Województwa Podkarpackiego o wskazanie członka zarządu województwa, w którego kompetencjach leżą sprawy turystyki. Marszałek, może dokonać takiego wskazania także z własnej inicjatywy. Objęcie funkcji Prezesa Honorowego następuje z chwilą doręczenia PROT pisma Marszałka wskazującego taką osobę lub odpowiedniej Uchwały Zarządu lub Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Obsługę kancelaryjną Prezesa Honorowego wykonuje Biuro PROT.


§ 28

Do kompetencji Prezesa Honorowego należy:
1) reprezentowanie stanowiska PROT w mediach oraz w okolicznościowych kontaktach zewnętrznych,
2) wręczanie w imieniu PROT odznak, nagród i innych form uhonorowania,
3) wnioskowanie o nadanie odznak i nagród,
4) wykonywanie innych zadań wskazanych niniejszym statutem, bądź powierzonych Prezesowi Honorowemu przez Zarząd w drodze uchwały, za jego zgodą.

 

Rozdział 8

Komisja Rewizyjna


§ 29

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego i sekretarza.
 2. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo Walne Zebranie.
 3. Postanowienia § 23 ust. 4 w zakresie kooptacji  stosuje się odpowiednio.


§ 30

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) badanie i analizowanie przynajmniej raz w roku  całokształtu działalności PROT, a przede wszystkim jego gospodarki finansowej pod względem legalności, celowości i prawidłowości wydatków, w tym badanie rocznego sprawozdania finansowego, oraz kontrola opłacania składek,
2) wydawanie zaleceń pokontrolnych oraz określanie sposobów i terminów usuwania nieprawidłowości,
3) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swej działalności,
4) wnioskowanie o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi.


§ 31

Szczegółowe zasady i tryb postępowania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej uchwalony przez Walne Zebranie.

 

Rozdział 9

Majątek PROT


§ 32

 1. Majątek PROT stanowią nieruchomości własne, ruchomości i inne prawa majątkowe oraz środki pieniężne.
 2. Majątek PROT pochodzi z następujących źródeł:
  1)  składki członkowskie i opłaty wpisowe,
  2)  wpływy z działalności gospodarczej,
  3)  dotacje i darowizny.


§ 33

Gospodarka PROT i jego oddziałów terenowych prowadzona jest w oparciu o roczny plan finansowy uchwalony zgodnie z obowiązującymi przepisami przez Walne Zebranie.


§ 34

 1. Oświadczenia woli w imieniu PROT składa Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu.
 2. Oświadczenia woli w zakresie rozporządzania majątkiem i zaciągania zobowiązań majątkowych przekraczających kwotę 5000EURO składają  dwaj  członkowie   Zarządu, w tym Prezes.
 3.  Zarząd stowarzyszenia może udzielić dyrektorowi Biura PROT pełnomocnictwa ogólnego, obejmującego umocowanie do prowadzenia wszelkich spraw PROT, w tym rozporządzania jego majątkiem lub zaciągania zobowiązań finansowych w jego imieniu do ustalonej wysokości.

 

Rozdział 10

Biuro PROT


§ 35

 1. Administracyjno-techniczną obsługę PROT sprawuje Biuro PROT, którym kieruje dyrektor.
 2. Dyrektora Biura zatrudnia i zwalnia Zarząd.
 3. Dyrektor Biura realizuje uchwały Zarządu zgodnie z preliminarzem wydatków Biura.
 4.  Zasady wynagradzania pracowników Biura ustala Zarząd.

 

Rozdział 11

Zmiana statutu i rozwiązanie PROT


§ 36

 1. Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Rozwiązanie się PROT wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.


§ 37

 1. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu PROT Walne Zebranie wybiera pięcioosobową komisję likwidacyjną. Członkami komisji likwidacyjnej są trzej członkowie Zarządu i dwaj członkowie Komisji Rewizyjnej.
 2. Uchwała o rozwiązaniu PROT określa tryb likwidacji oraz cel, na który zostaje przeznaczony majątek PROT.

Kalendarz wydarzeń

NdPnWtSrCzPtSo
      
16
17
18
19
21
22
23
24
27
28
29
30
      
Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna wykorzystuje cookies, które są umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo zmienić te ustawienia, korzystając z ustawień przeglądarki internetowej. Więcej informacji w polityce cookies.