Greckokatolicka cerkiew w Czerteżu | Greckokatolicka cerkiew w Czerteżu | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny
Greckokatolicka cerkiew parafialna pw. Przemienienia Pańskiego w Czerteżu - Trasa II - Sanocko-Dynowska

Cer­kiew zbu­do­wa­na w 1742 r. Re­mont prze­pro­wa­dzo­ny w 1836 r. w znacz­nym stop­niu zmie­nił wy­gląd obiek­tu. Ist­nie­ją­ce wcze­śniej ko­pu­ły nad pre­zbi­te­rium i ba­biń­cem usu­nię­to i za­stą­pio­no da­cha­mi dwu­spa­do­wy­mi, a we­wnątrz, w miej­scu ko­puł, wy­ko­na­no skle­pie­nia ko­leb­ko­we. Praw­do­po­dob­nie w cza­sie tego re­mon­tu lub nie­co póź­niej do­bu­do­wa­no za­kry­stię od wscho­du. W 1887 r. wznie­sio­no dzwon­ni­cę. W la­tach 20. XX. w m.in. prze­kształ­co­no ele­wa­cję za­chod­nią, wnę­trze ozdo­bio­no po­li­chro­mią. W 1946 r. cer­kiew prze­szła w użyt­ko­wa­nie Ko­ścio­ła rzym­sko­ka­to­lic­kie­go. W 1967 r. prze­pro­wa­dzo­no re­mont ge­ne­ral­ny świą­ty­ni, m.in. czę­ścio­wo przy­wra­ca­jąc wy­gląd cer­kwi sprzed re­mon­tu z 1924 r. Obec­nie po­now­nie słu­ży spo­łecz­no­ści grec­ko­ka­to­lic­kiej.

Przeczytaj więcej o atrakcji na stronie Szlaku Architektury Drewnianej