Zespół cerkiewny w Młodowicach | Zespół cerkiewny w Młodowicach | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny
Zespół cerkiewny w Młodowicach - cerkiew greckokatolicka pw. Zmartwychwstania Pańskiego i Niepokalanego Poczęcia Bogarodzicy, obecnie cerkiew prawosławna - trasa V - Przemyska

Cer­kiew wznie­sio­na w 1923 r. Obok cer­kwi współ­cze­sna jej drew­nia­na dzwon­ni­ca. Po wy­sie­dle­niu lud­no­ści ukra­iń­skiej świą­ty­nia zo­sta­ła opusz­czo­na. Po 1956 r. znacz­na część wy­sie­dleń­ców po­wró­ci­ła. Ery­go­wa­no pa­ra­fię pra­wo­sław­ną w Kło­ko­wi­cach, któ­rej fi­lią jest mło­do­wic­ka cer­kiew.

Przeczytaj więcej o atrakcji na stronie Szlaku Architektury Drewnianej