Zespół zabudowy w Kalwarii Pacławskiej | Zespół zabudowy w Kalwarii Pacławskiej | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny
Zespół zabudowy w Kalwarii Pacławskiej - trasa V - Przemyska

Po­wsta­nie miej­sco­wo­ści po­zo­sta­je w ści­słym związ­ku z ufun­do­wa­nym przez An­drze­ja Mak­sy­mi­lia­na Fre­drę h. Boń­cza, kasz­te­la­na kra­kow­skie­go, ze­spo­łem klasz­tor­nym oo. Fran­cisz­ka­nów wraz z ze­spo­łem ka­plic, ka­pli­czek i dró­żek kal­wa­ryj­skich.

Przeczytaj więcej o atrakcji na stronie Szlaku Architektury Drewnianej