Projekt: Transgraniczny Szlak Architektury Drewnianej szansą zachowania unikatowego dorobku dziedzictwa kulturowego polsko - ukraińskiego pogranicza | Projekt: Transgraniczny Szlak Architektury Drewnianej szansą zachowania unikatowego dorobku dziedzictwa kulturowego polsko - ukraińskiego pogranicza | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł projektu/Project title: Transgraniczny Szlak Architektury Drewnianej szansą zachowania unikatowego dorobku dziedzictwa kulturowego polsko - ukraińskiego pogranicza/ Cross-border Wooden Architecture Route as a chance to preserve unique cultural heritage of Polish-Ukrainian borderland.

Termin rozpoczęcia projektu/Project start date: 15.11.2019r.

Partner Wiodący/Lead Beneficiary: Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna/ Podkarpackie Regional Tourism Board

Partner Projektu/Project Beneficiary: Stowarzyszenie Samorządów "Euroregion Karpaty - Ukraina"/Association of self-governments "Euroregion Carpathians - Ukraine"

Czas trwania projektu/Project duration: 12 miesięcy/months

Całkowity budżet projektu/Total projekct budget: 65 961,00 EUR

Ogólny cel projektu: Ochrona i popularyzacja dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-ukraińskiego poprzez opracowanie Transgranicznego Szlaku Architektury Drewnianej oraz przeprowadzenie szerokiej kampanii informacyjnej i promocyjnej wspierających rozwój turystyki.

Overall objective of the project: Conservation and popularization of cultural heritage of Polish-Ukrainian borderland through the development of the Crossborder Wooden Architecture Route and running wide-range information and promotion campaign leading to tourism growth.

Cele szczegółowe:

- wzmocnienie i zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej obszaru objętego Programem oraz zachęcanie turystów do odwiedzania pogranicza polsko-ukraińskiego;

- kompleksowa promocja dziedzictwa kulturowego i historycznego po obu stronach granicy;

- Zwiększanie świadomości lokalnych społeczności i turystów na temat bogactwa i różnorodności tradycji pogranicza polsko-ukraińskiego oraz inicjowanie dialogu społecznego w celu zachowania tych tradycji.

Specific objectives:

- strengthening and increasing the attractiveness of tourist offer of the Programme area and encouraging tourists to visit Polish-Ukrainian borderland;

- comprehensive promotion of cultural and historical heritage on the both sides of the border;

- increasing the awareness of local communities and tourists about richness and diversity of traditions of Polish-Ukrainian borderland and initiating social dialog in order to preserve these traditions.

Działania projektowe/Project activities:

1. Opracowanie nowego Transgranicznego Szlaku Architektury Drewnianej. Szlak będzie promować najlepiej zachowane drewniane obiekty po stronie ukraińskiej i polskiej oraz będzie stanowić podstawę do opracowania nowego produktu turystycznego: Transgranicznego Szlaku Architektury Drewnianej. Koncepcja trasy będzie obejmować nie  tylko obiekty architektury drewnianej, ale również ważne informacje dla turystów takie jak: centra informacji turystycznej, miejsca noclegowe i gastronomiczne, dworce kolejowe i autobusowe a także atrakcje turystyczne oraz dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe regionu.

Development of new Crossborder Wooden Architecture Route.The route will promote the best preserved wooden buildings on the Ukrainian and Polish side and will constitute the basis for development of the new tourist product: Cross-border Wooden Architecture Route. The concept of the route will include not only the wooden architecture objects, but the information for the tourists: tourist information centers, places to stay and eat, railway and bus stations, additionalv tourist attractions, natural and cultural heritage included.

2. Rozwój e-produktu - strony internetowej promującej Drewniany Szlak na stronie ukraińskiej oraz modernizacja strony www poświęconej Szlakowi Architektury Drewnianej na Podkarpaciu.

The development of e-product - website promoting Wooden Route on the Ukrainian side and modernization the website dedicated to the Wooden Architecture Route in Podkarpackie

3. Organizacja 6 wydarzeń kulturalnych i bezpłatnych wycieczek z przewodnikiem po wybranych obiektach Transgranicznego Szlaku Architektury Drewnianej (3 w Polsce, 3 na Ukrainie). Wydarzenia będą prezentować dziedzictwo kulturowe krajów partnerów.

Organization of 6 cultural events and free guided tours in chosen objects of the Cross-border Wooden Architecture Route (3 in Poland, 3 in Ukraine). The events will be presenting cultural heritage of the partners’ countries.

4. Kampania promocyjna poświęcona zabytkom architektury drewnianej pogranicza polsko-ukraińskiego. Kampania promocyjna będzie koncentrować się na nowoczesnych kanałach komunikacji, którymi są media społecznościowe takie jak YouTube, Facebook i blogi. Obszar będzie promowany w sposób holistyczny z uwzględnieniem dodatkowych atrakcji turystycznych oraz dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionów.

Promotional campaign dedicated to wooden architecture monuments of Polish-Ukrainian borderland. The promotional campaign will focus on modern channels of communication that is social media such as YouTube, Facebook and blogs. The area will be promoted in a holistic approach with additional tourist attractions and natural and cultural heritage included.