ZAPYTANIE OFERTOWE | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny

ZAPYTANIE OFERTOWE

OGŁOSZENIE O NABORZE EKSPERTÓW

Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna (PROT) w ramach rozeznania rynku  zaprasza specjalistów z obszaru geografii społeczno-ekonomicznej/ ekonomii/ socjologii do wyrażenia gotowości współpracy w zakresie opracowań metodologicznych i analiz danych pozwalających na uzyskanie wiedzy nt. stanu turystyki województwa podkarpackiego.

Ogłoszenie o naborze  

Zal 1_ Wzór zgłoszenia kandydata na opracowanie dokumentów metodologicznych z zakresu badań nad stanem turystyki województwa podkarpackiego

Zal 2_Wzór zgłoszenia kandydata na przeprowadzenie analizy danych uzyskanych w ramach badania ruchu turystycznego w woj. podkarpackim i innych badań nad stanem turystyki woj. podkarpackiego (w tym m.in. wizerunku turystycznego woj. podkarpackiego), w tym opracowanie całościowych raportów.

Zal 3_Oświadczenie o niekaralności oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

Zal 4_ Oświadczenie RODO

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PROT.02/06/2021 z dnia 18.06.2021 r. na wykonanie usługi polegającej na pozycjonowaniu i przeprowadzeniu kampanii w Google Ads strony www Slow Rivers (www.slowrivers.pl) w związku z realizacją projektu pn.: „Odgłosy natury. SlowRivers – praktyczny pakiet dla turysty”

Dokumentacja do pobrania:

Zapytanie ofertowe_PROT02062021_Slowrivers

Zał.1__FORMULARZ_OFERTY_ZO_PROT02062021_Slowrivers

Zał.2 _OŚWIADCZENIE O POSIADANYM DOŚWIADCZENIU_ZO_PROT02062021_SlowRivers

Zał.3_OŚWIADCZENIE_O_BRAKU_POWIĄZAŃ_ZO_PROT02062021_Slowrivers

Zał.4_KLAUZULA_ANTYKORUPCYJNA_ZO_PROT02062021_Slowrivers

Zał.5_OŚWIADCZENIE_RODO_ZO_PROT02062021_Slowrivers

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PROT.01/06/2021 z dnia 10.06.2021r. na wykonanie usługi stworzenia panoramicznych wirtualnych wizyt studyjnych  po obiektach znajdujących się na Szlaku Architektury Drewnianej w związku z realizacją projektu pn.: “Karpacki Szlak Architektury Drewnianej - wspólne działania na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa historycznego i kulturowego pogranicza ukraińsko-polskiego”

Dokumentacja do pobrania:

Zapytanie Ofertowe_wirtualne wizyty_studyjne_ nr PROT01062021

Zał.1-Formularz-Oferty-wirtualne_wizyty_studyjne_woodenarch

Zał.2-Doswiadczenie-Oferenta-wirtualne_wizyty_studyjne_woodenarch

Zał.3-Oświadczenie-o-braku-powiazan-wirtualne_wizyty_studyjne_woodenarch

Zał.4-Klauzula-Antykorupcyjna-wirtualne_wizyty_studyjne_woodenarch

Zał.-5-Oswiadczenie-Rodo-wirtuale_wizyty_studyjne_woodenarch

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PROT.01/05/2021 z dnia 11.05.2021r. na wykonanie usługi przeprowadzenia badań ankietowych turystów i odwiedzających jednodniowych w woj. podkarpackim w 2021 roku.

Dokumentacja do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE_PROT_01052021_Badania ruchu turystycznego 2021

Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 2: Formularz oferty
Załącznik nr 3: Wykaz doświadczenia w prowadzeniu badań terenowych z użyciem kwestionariusza
Załącznik nr 4: Oświadczenie o posiadaniu certyfikatu jakości PKJPA/ESOMAR lub równorzędnego
Załącznik nr 5: Wykaz doświadczenia w prowadzeniu badań związanych z turystyką
Załącznik nr 6: Informacja dot. dysponowania profesjonalną siecią ankieterów na terenie woj. podkarpackiego
Załącznik nr 7: Oświadczenie RODO
Metodologia cyklicznych badań ruchu turystycznego w województwie podkarpackim

Informacja o wyborze oferty

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PROT.03/05/2021  na organizację dwóch jednodniowych spływów kajakowych po rzece San na terenie województwa podkarpackiego z dnia 06.05.2021 r., w związku z realizacją projektu numer PLBU.01.02.00-18-0889/19-00 pn. „Odgłosy natury. SlowRivers – praktyczny pakiet dla turysty”.

Dokumenty do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2__spływy kajakowe

Zał.1_FORMULARZ OFERTY nr 2_spływy kajakowe

Zał.2_OŚWIADCZENIE O POSIADANYM DOŚWIADCZENIU_spływy kajakowe nr 2

Zał.3_OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ _spływy kajakowe nr 2

Zał.4_KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA_spływy kajakowe nr 2

Zał.5_OŚWIADCZENIE RODO_spływy kajakowe nr2

 

 

INFORMACJA O ANULOWANIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zapytanie ofertowe z dnia 23.04.2021 r. na organizację dwóch jednodniowych spływów kajakowych po rzece San na terenie województwa podkarpackiego  zostało anulowane ze względu na punkt V.9 ww. zapytania wskazujący na możliwość unieważnienia postępowania o udzieleniu zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Jednocześnie informujemy, że w najbliższym czasie zostanie rozpisane nowe zapytanie ofertowe.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PROT.02/05/2021 na przeprowadzenie kampanii promocyjnej video z udziałem influencerów
z dnia 05.05.2021 r.,
w związku z realizacją projektu numer PLBU.01.02.00-18-0889/19-00 pn. „Odgłosy natury. SlowRivers – praktyczny pakiet dla turysty”.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_PROT02052021_Slowrivers

Zał.1_SZCZEGÓŁOWY_OPIS_ZAMÓWIENIA_ZO_PROT02052021_Slowrivers

Zał.2_FORMULARZ_OFERTY_ZO_PROT02052021_Slowrivers

Zał.3_OŚWIADCZENIE_O_BRAKU_POWIĄZAŃ_ZO_PROT02052021_Slowrivers

Zał.4_KLAUZULA_ANTYKORUPCYJNA_ZO_PROT02052021_Slowrivers

Zał.5_OŚWIADCZENIE_RODO_ZO_PROT02052021_Slowrivers

Informacja o wyborze oferty

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PROT.05/04/2021 z dnia 30.04.2021 r. wykonanie usługi realizacji 3 występów artystycznych (koncertów) w obiektach na Transgranicznym Szlaku Architektury Drewnianej w związku z realizacją projektu numer PLBU.01.01.00-18-0834/19-00 pn. „Transgraniczny Szlak Architektury Drewnianej szansą zachowania unikatowego dorobku dziedzictwa kulturowego polsko-ukraińskiego pogranicza”.


Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_Koncerty_Woodenroute

Zał.1. Szczegółowy-opis przedmiotu zamówienia_Koncerty_Woodenroute

Zał.2. Formularz Oferty_Koncerty_Woodenroute

Zał.3. Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu i program dodatkowy_Koncerty_Woodenroute

Zał.4. Oświadczenie o braku powiązań_Koncerty_Woodenroute

Zał.5 Klauzula Antykorupcyjna_Koncerty_Woodenroute

Zał.6. Oświadczenie RODO_Koncerty_Woodenroute

Informacja o wyborze oferty

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PROT.04/04/2021z dnia 29.04.2021 r. wykonanie usługi realizacji kampanii promocyjnej video z udziałem social influencerów na Transgranicznym Szlaku Architektury Drewnianej polsko-ukraińskiego pogranicza w związku z realizacją projektu numer PLBU.01.01.00-18-0834/19-00 pn. „Transgraniczny Szlak Architektury Drewnianej szansą zachowania unikatowego dorobku dziedzictwa kulturowego polsko-ukraińskiego pogranicza”.
Dokumenty do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE_VIDEO_WOODENROUTE

Załącznik nr 1: SZCZEGÓŁOWY_OPIS_ZAMÓWIENIA_VIDEO_WOODENROUTE

Załącznik nr 2: FORMULARZ_OFERTY_VIDEO_WOODENROUTE

Załącznik nr 3: OŚWIADCZENIE_O_POSIADANYM DOŚWIADCZENIU_VIDEO_WOODENROUTE

Załącznik nr 4: OŚWIADCZENIE_O_BRAKU_POWIĄZAŃ_VIDEO_WOODENROUTE

Załącznik nr 5: KLAUZULA_ANTYKORUPCYJNA_VIDEO_WOODENROUTE

Załącznik nr 6: OŚWIADCZENIE_RODO_VIDEO_WOODENROUTE

Informacja o wyborze oferty

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PROT.03/04/2021  na organizację dwóch jednodniowych spływów kajakowych po rzece San na terenie województwa podkarpackiego z dnia 23.04.2021 r., w związku z realizacją projektu numer PLBU.01.02.00-18-0889/19-00 pn. „Odgłosy natury. SlowRivers – praktyczny pakiet dla turysty”.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_spływy kajakowe

Zał.1_FORMULARZ OFERTY_spływy kajakowe

Zał.2_OŚWIADCZENIE O POSIADANYM DOŚWIADCZENIU_spływy kajakowe

Zał.3_OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ _spływy kajakowe

Zał.4_KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA_spływy kajakowe

Zał.5_OŚWIADCZENIE RODO_spływy kajakowe

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 12.04.2021 r. wykonanie usługi realizacji kampanii promocyjnej video z udziałem social influencerów na Transgranicznym Szlaku Architektury Drewnianej polsko-ukraińskiego pogranicza w związku z realizacją projektu numer PLBU.01.01.00-18-0834/19-00 pn. „Transgraniczny Szlak Architektury Drewnianej szansą zachowania unikatowego dorobku dziedzictwa kulturowego polsko-ukraińskiego pogranicza”.
Dokumenty do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE_VIDEO_WOODENROUTE

Załącznik nr 1: SZCZEGÓŁOWY_OPIS_ZAMÓWIENIA_VIDEO_WOODENROUTE

Załącznik nr 2: FORMULARZ_OFERTY_VIDEO_WOODENROUTE

Załącznik nr 3: OŚWIADCZENIE_O_POSIADANYM DOŚWIADCZENIU_VIDEO_WOODENROUTE

Załącznik nr 4: OŚWIADCZENIE_O_BRAKU_POWIĄZAŃ_VIDEO_WOODENROUTE

Załącznik nr 5: KLAUZULA_ANTYKORUPCYJNA_VIDEO_WOODENROUTE

Załącznik nr 6: OŚWIADCZENIE_RODO_VIDEO_WOODENROUTE

INFORMACJA O ANULOWANIU ZAPYTANIA

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 8.04.2021 r. wykonanie usługi przeprowadzenia kampanii promocyjnej z udziałem social influencerów na Transgranicznym Szlaku Architektury Drewnianej polsko-ukraińskiego pogranicza (2 wpisy blogerskie) w związku z realizacją projektu numer PLBU.01.01.00-18-0834/19-00 pn.  „Transgraniczny Szlak Architektury Drewnianej szansą zachowania unikatowego dorobku dziedzictwa kulturowego polsko-ukraińskiego pogranicza”.
Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_BLOG_Woodenroute
Załącznik nr 1: Formularz oferty _BLOG_Woodenroute
Załącznik nr 2: Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu_BLOG_Woodenroute
Załącznik nr 3: OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ_BLOG_Woodenroute
Załącznik nr 4: KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA_BLOG_Woodenroute
Załącznik nr 5: OŚWIADCZENIE RODO_BLOG_Woodenroute

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 02.03.2021 r. na realizację zadania: promocja w zagranicznych kanałach online w związku z realizacją projektu pt.: „Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny”. Dokumentacja do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 02.03.2021 promocja w zagranicznych kanałach online

Załącznik nr 1_FORMULARZ OFERTY - promocja w zagranicznych kanałach online

Załącznik nr 2_OŚWIADCZENIE O POSIADANYM DOŚWIADCZENIU  - promocja w zagranicznych kanałach online

Załącznik nr 3_OSWIADCZENIE O BRAKU POWIAZAŃ - promocja w zagranicznych kanałach online

Załącznik nr 4_KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA -  promocja w zagranicznych kanałach online

Załącznik nr 5_OŚWIADCZENIE RODO - promocja w zagranicznych kanałach online

Załącznik nr 6_SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - promocja w zagranicznych kanałach online

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.02.2021 r. na realizację usługi opracowania dokumentu zawierającego inwentaryzację 20 obiektów architektury drewnianej znajdujących się na Szlaku Architektury Drewnianej województwa podkarpackiego (audyt) w związku z realizacją projektu pt.: „Karpacki Szlak Architektury Drewnianej - wspólne działania na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa historycznego i kulturowego pogranicza polsko-ukraińskiego”. Dokumentacja do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE_inwentaryzacja_woodenarch

zał. nr 1 FORMULARZ OFERTY inwentaryzacja_woodenarch

zał. nr 2 oświadczenie o posiadanym doświadczeniu_woodenarch

zał. nr 3 -oswiadczenie o braku powiazań -inwentaryzacja_woodenarch

zał. nr 4 klauzula antykorupcyjna - inwentaryzacja_woodenarch

zał. nr 5 oświadczenie RODO -inwentaryzacja_woodenarch

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 13.01.2021 r. na realizację zadania: promocja online za pośrednictwem 6 profili influencerskich dedykowanych turystyce w związku z realizacją projektu pt.: „Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny”. Dokumentacja do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 13.01.2021 PROMOCJA NA 6 PROFILACH ONLINE

Załącznik nr 1_FORMULARZ OFERTY - PROMOCJA NA 6 PROFILACH ONLINE

Załącznik nr 2_OŚWIADCZENIE O POSIADANYM DOŚWIADCZENIU  -  PROMOCJA NA 6 PROFILACH ONLINE

Załącznik nr 3_OSWIADCZENIE O BRAKU POWIAZAN -  PROMOCJA NA 6 PROFILACH ONLINE

Załącznik nr 4_KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA -  PROMOCJA NA 6 PROFILACH ONLINE

Załącznik nr 5_OŚWIADCZENIE RODO -  PROMOCJA NA 6 PROFILACH ONLINE

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 15.12.2020 r. na wykonanie przewodnika multimedialnego online  w związku z realizacją projektu numer PLBU.01.02.00-18-0889/19-00 pn. „Odgłosy natury. SlowRivers – praktyczny pakiet dla turysty” .
Dokumenty do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE__wykonanie przewodnika multimedialnego online

Zał.1_FORMULARZ OFERTY_wykonanie przewodnika multimedialnego online

Zał.2_OŚWIADCZENIE O POSIADANYM DOŚWIADCZENIU_wykonanie przewodnika multimedialnego online

Zał.3_OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ _wykonanie przewodnika multimedialnego online

Zał.4_KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA_wykonanie przewodnika multimedialnego online

Zał.5_OŚWIADCZENIE RODO_wykonanie przewodnika multimedialnego online

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 8.12.2020 r. na wykonanie modernizacji strony internetowej Szlaku Architektury Drewnianej w związku z realizacją projektu numer PLBU.01.01.00-18-0834/19-00 pn.  „Transgraniczny Szlak Architektury Drewnianej szansą zachowania unikatowego dorobku dziedzictwa kulturowego polsko-ukraińskiego pogranicza”.
Dokumenty do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE_WWW_WoodenRoute

Zał. 1 FORMULARZ OFERTY_WWW_WoodenRoute

Zał. 2 OŚWIADCZENIE O POSIADANYM DOŚWIADCZENIU_WWW_WoodenRoute

Zał.3 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ _WWW_WoodenRoute

Zał.4_KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA_WWW_WoodenRoute

Zał.5_OŚWIADCZENIE RODO_WWW_WoodenRoute

Informacja

Informacja o wyborze oferty

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.11.2020r. na opracowanie i druk map w związku z realizacją projektu PLBU.01.02.00-18-0889/19-00 pn. "Odgłosy narury. SlowRivers - praktyczny pakiet dla turysty". Dokumenty do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE__opracowanie i druk map

Zał.1_FORMULARZ OFERTY_opracowanie i druk map

Zał.2_OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĽZAŃ__opracowanie i druk map

Zał.3_KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA__opracowanie i druk map

Zał.4_OŚWIADCZENIE RODO__opracowanie i druk map

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.10.2020r. na usługę ekspercką ds. nowego transgranicznego produktu turystycznego pn. Karpacki Szlak Architektury Drewnianej w związku z realizacją projektu pn.: “Karpacki Szlak Architektury Drewnianej - wspólne działania na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa historycznego i kulturowego pogranicza ukraińsko-polskiego”. Dokumentacja do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE_WOODENARCH_usługa ekspercka

Zał.1_SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA_WOODENARCH_usługa ekspercka

Zał.2_FORMULARZ OFERTY_WOODENARCH_usługa ekspercka

Zał.3_WYKAZ DOŚWIADCZENIA_WOODENARCH_usługa ekspercka

Zał.4_OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ_WOODENARCH_usługa ekspercka

Zał.5_KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA_WOODENARCH_usługa ekspercka

Zał.6_OŚWIADCZENIE RODO_WOODENARCH_usługa ekspercka

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17.09.2020r. na wykonanie usługi weryfikacji wydatków (audytu) w związku z realizacją projektu pn.: “Karpacki Szlak Architektury Drewnianej - wspólne działania na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa historycznego i kulturowego pogranicza ukraińsko-polskiego”. Dokumentacja do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE_WOODENARCH

Zał.1_SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA_WOODENARCH

Zał.2_FORMULARZ OFERTY_WOODENARCH

Zał.3_OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMOGÓW NIEZALEŻNOŚCI_WOODENARCH

Zał.4_WYKAZ DOŚWIADCZENIA_WOODENARCH

Zał.5_OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI_WOODENARCH

Zał.6_OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ_WOODENARCH

Zał.7_KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA_WOODENARCH

Zał.8_OŚWIADCZENIE RODO_WOODENARCH

Zał.9_WZÓR UMOWY_WOODENARCH

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 21.08.2020 r. na wykonanie zdjęć prezentujących Szlak Architektury Drewnianej w związku z realizacją projektu pt.: „Transgraniczny Szlak Architektury Drewnianej szansą zachowania unikatowego dorobku dziedzictwa kulturowego polsko-ukraińskiego pogranicza" (WOODENROUTE). Dokumentacja do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE - wykonanie zdjęć

Zał.1 FORMULARZ OFERTY -  wykonanie zdjęć

Zał.2 OŚWIADCZENIE O POSIADANYM DOŚWIADCZENIU  - wykonanie zdjęć

Zał.3 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ   - wykonanie zdjęć

Zał.4_KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA  - wykonanie zdjęć

Zał.5 OŚWIADCZENIE RODO  - wykonanie zdjęć

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 04.08.2020 r. na realizację zadania: organizacja konkursu fotograficznego. Dokumentacja do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 04.08.2020 _organizacja konkursu fotograficznego

Zał.1_FORMULARZ OFERTY organizacja konkursu fotograficznego

Zał.2_OŚWIADCZENIE O DYSPONOWANIU POTENCJAŁEM OSOBOWYM organizacja konkursu fotograficznego

Zał.3_OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ organizacja konkursu fotograficznego

Zał.4_KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA organizacja konkursu fotograficznego

Zał.5_OŚWIADCZENIE RODO organizacja konkursu fotograficznego

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 16.07.2020r. na wykonanie usługi przeprowadzenia badań ankietowych turystów i odwiedzających jednodniowych w woj. podkarpackim w 2020 roku. Dokumentacja do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE - badanie ankietowe

Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2: Formularz oferty
Załącznik nr 3: Wykaz doświadczenia w prowadzeniu badań terenowych z użyciem kwestionariusza
Załącznik nr 4: Oświadczenie o posiadaniu certyfikatu jakości PKJPA lub równorzędnego
Załącznik nr 5: Wykaz doświadczenia w prowadzeniu badań związanych z turystyką
Załącznik nr 6: Informacja dot. dysponowania profesjonalną siecią ankieterów na terenie woj. podkarpackiego
Załącznik nr 7: Oświadczenie RODO
Metodologia cyklicznych badań ruchu turystycznego w województwie podkarpackim

Informacja o otwarciu ofert

Informacja o wyborze Wykonawcy

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 15.07.2020r. na wykonanie zdjęć prezentujących Szlak Architektury Drewnianej w związku z realizacją projektu pt.: „Transgraniczny Szlak Architektury Drewnianej szansą zachowania unikatowego dorobku dziedzictwa kulturowego polsko - ukraińskiego pogranicza" (WOODENROUTE). Dokumentacja do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE_ZDJĘCIA_WOODENROUTE

Zał.1_FORMULARZ OFERTY_ZDJĘCIA_WOODENROUTE

Zał.2_OŚWIADCZENIE O POSIADANYM DOŚWIADCZENIU_ZDJĘCIA_WOODENROUTE

Zał.3_OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ _ZDJĘCIA_WOODENROUTE

Zał.4_KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA_ZDJĘCIA_WOODENROUTE

Zał.5_OŚWIADCZENIE RODO_ZDJĘCIA_WOODENROUTE

Informacja o anulowaniu zapytania ofertowego

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 10.07.2020r. na wykonanie usługi przeprowadzenia badań ankietowych turystów i odwiedzających jednodniowych w woj. podkarpackim w 2020 roku. Dokumentacja do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE - badanie ankietowe

Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2: Formularz oferty
Załącznik nr 3: Wykaz doświadczenia w prowadzeniu badań terenowych z użyciem kwestionariusza
Załącznik nr 4: Oświadczenie o posiadaniu certyfikatu jakości PKJPA
Załącznik nr 5: Wykaz doświadczenia w prowadzeniu badań związanych z turystyką
Załącznik nr 6: Informacja dot. dysponowania profesjonalną siecią ankieterów na terenie woj. podkarpackiego
Załącznik nr 7: Oświadczenie RODO
Metodologia cyklicznych badań ruchu turystycznego w województwie podkarpackim

Informacja o anulowaniu zapytania ofertowego

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 22.06.2020r. na opracowanie treści na stronę internetową w związku z realizacją projektu pt.: „Transgraniczny Szlak Architektury Drewnianej szansą zachowania unikatowego dorobku dziedzictwa kulturowego polsko - ukraińskiego pogranicza" (WOODENROUTE). Dokumentacja do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE_OPRACOWANIE TREŚCI_WOODENROUTE

Zał.1_FORMULARZ OFERTY_OPRACOWANIE TREŚCI_WOODENROUTE

Zał.2_OŚWIADCZENIE O POSIADANYM DOŚWIADCZENIU_OPRACOWANIE TREŚCI_WOODENROUTE

Zał.3_OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ _OPRACOWANIE TREŚCI_WOODENROUTE

Zał.4_KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA_OPRACOWANIE TREŚCI_WOODENROUTE

Zał.5_OŚWIADCZENIE RODO_OPRACOWANIE TREŚCI_WOODENROUTE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 22.06.2020r. na stworzenie wirtualnych wycieczek z wykorzystaniem technologii VR w związku z realizacją projektu pt.: „Transgraniczny Szlak Architektury Drewnianej szansą zachowania unikatowego dorobku dziedzictwa kulturowego polsko - ukraińskiego pogranicza" (WOODENROUTE). Dokumentacja do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE_VR_WOODENROUTE

Zał.1_FORMULARZ OFERTY_VR_WOODENROUTE

Zał.2_OŚWIADCZENIE O POSIADANYM DOŚWIADCZENIU_VR_WOOFENROUTE

Zał.3_OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ _VR_WOODENROUTE

Zał.4_KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA_VR_WOODENROUTE

Zał.5_OŚWIADCZENIE RODO_VR_WOODENROUTE

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18.06.2020r. na tłumaczenie tekstów na stronę internetową na jęz. angielski i ukraiński w związku z realizacją projektu pt.: „Transgraniczny Szlak Architektury Drewnianej szansą zachowania unikatowego dorobku dziedzictwa kulturowego polsko - ukraińskiego pogranicza" (WOODENROUTE). Dokumentacja do pobrania:
 

ZAPYTANIE OFERTOWE_TŁUMACZENIE_WOODENROUTE

FORMULARZ OFERTY_ZAŁĄCZNIKI_TŁUMACZENIE_WOODENROUTE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 13.03.2020r. na wykonanie usługi opracowania dokumentu zawierającego inwentaryzację i strategiczne kierunki rozwoju w zakresie turystyki obszaru przyrodniczego rzeki San w województwie podkarpackim w związku z realizacją projektu pt.: „Odgłosy natury. SlowRivers – praktyczny pakiet dla turysty”Dokumentacja do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE_Strategia SlowRivers

Zał.1_SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA_Strategia SlowRivers

Zał.2_FORMULARZ OFERTY_Strategia SlowRivers

Zał.3_DOŚWIADCZENIE OFERENTA_Strategia SlowRivers

Zał.4_DOŚWIADCZENIE osoby pozostającej w dyspozycji_Strategia SlowRivers

Zał.5_OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ_Strategia SlowRivers

Zał.6_KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA_Strategia SlowRivers

Zał.7_OŚWIADCZENIE RODO_Strategia SlowRivers

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 05.03.2020r. na wykonanie usługi weryfikacji wydatków (audytu) w związku z realizacją projektu pt.: „Odgłosy natury. SlowRivers – praktyczny pakiet dla turysty”Dokumentacja do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE_SlowRivers

Zał.1_SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA_SlowRivers

Zał.2_FORMULARZ OFERTY_SlowRivers

Zał.3_OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMOGÓW NIEZALEŻNOŚCI_SlowRivers

Zał.4_WYKAZ DOŚWIADCZENIA_SlowRivers

Zał.5_OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI_SlowRivers

Zał.6_OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ_SlowRivers

Zał.7_KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA_SlowRivers

Zał.8_OŚWIADCZENIE RODO_SlowRivers

Zał.9_WZÓR UMOWY_SlowRivers

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 05.03.2020r. na wykonanie usługi weryfikacji wydatków (audytu) w związku z realizacją projektu pt.:
„Transgraniczny Szlak Architektury Drewnianej szansą zachowania unikatowego dorobku dziedzictwa kulturowego polsko - ukraińskiego pogranicza”. Dokumentacja do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE_AUDYT_WOODENROUTE

Zał.1_SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA_AUDYT_WOODENROUTE

Zał.2_FORMULARZ OFERTY_WOODENROUTE

Zał.3_OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMOGÓW NIEZALEŻNOŚCI_WOODENROUTE

Zał.4_WYKAZ DOŚWIADCZENIA_WOODENROUTE

Zał.5_OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI_WOODENROUTE

Zał.6_OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ_WOODENROUTE

Zał.7_KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA_WOODENROUTE

Zał.8_OŚWIADCZENIE RODO_WOODENROUTE

Zał.9_WZÓR UMOWY_WOODENROUTE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 06.12.2019 r. na realizację zadania: przygotowanie szkoleń dla pracowników IT oraz branży turystycznej w związku z realizacją projektu pt.: „Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny”. Dokumentacja do pobrania:

Zapytanie _przygotowanie szkoleń dla pracowników IT oraz branży turystycznej  06.12.2019

Formularz oferty_przygotowanie szkoleń dla pracowników IT oraz branży turystycznej  06.12.2019

Oświadczenie RODO_przygotowanie szkoleń dla pracowników IT oraz branży turystycznej  06.12.2019

Informacja o otwarciu ofert

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19.11.2019 r. na realizację zadania: akcja promocyjna w udziałem social influencerów w związku z realizacją projektu pt.: „Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny”. Dokumentacja do pobrania:

Zapytanie ofertowe_organizacja akcji promocyjnej z udziałem social influencerów 19.11.2019

Zapytanie _organizacja akcji promocyjnej z udziałem social influencerów 19.11.2019 FORMULARZ OFERTY

Zapytanie _organizacja akcji promocyjnej z udziałem social influencerów 19.11.2019 FORMULARZ RODO

Informacja o otwarciu ofert

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 15.11.2019 r. na realizację zadania: opracowanie i druk materiałów promocyjno-informacyjnych w związku z realizacją projektu pt.: „Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny”. Dokumentacja do pobrania:

Zapytanie ofertowe _opracowanie i druk materiałów promocyjno-informacyjnych 15.11.2019

Zapytanie _opracowanie i druk materiałów promocyjno-informacyjnych 15.11.2019 FORMULARZ OFERTY

Zapytanie _opracowanie i druk materiałów promocyjno-informacyjnych 15.11.2019 FORMULARZ RODO

Informacja o otwarciu ofert

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 06.11.2019 r. na realizację zadania: akcja promocyjna w udziałem social influencerów w związku z realizacją projektu pt.: „Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny”. Dokumentacja do pobrania:

Zapytanie _Organizacja akcji promocyjnej z udziałem social influencerów 06.11.2019

Zapytanie _Organizacja akcji promocyjnej z udziałem social influencerów 06.11.2019 FORMULARZ OFERTY

Zapytanie _Organizacja akcji promocyjnej z udziałem social influencerów 06.11.2019 FORMULARZ RODO

Informacja o otwarciu ofert

INFPRMACJA O ANULOWANIU ZAPYTANIA

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 04.11.2019 r. na organizację wyjazdu na targi turystyczne w związku z realizacją projektu pt.: „Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny”. Dokumentacja do pobrania:

Zapytanie _Targi turystyczne 04.11.2019

Zapytanie _Targi turystyczne 04.11.2019 FORMULARZ OFERTY

Zapytanie _Targi turystyczne 04.11.2019 FORMULARZ RODO

Informacja o otwarciu ofert

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9 z dnia 20.09.2019r. na organizację wydarzenia mającego na celu promocję now

Śledź nasz instagram