Projekty

Projekty

Karpacki Festiwal FolkArt – wspólne dziedzictwo kulturowe Karpat

LOGO NA www PROT.jpg [120.82 KB]

plakat projektowy.jpg [4.61 MB]

Termin rozpoczęcia projektu: 02.01.2022

Partner Wiodący: Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna

Partner Projektu: Stowarzyszenie Samorządów "Euroregion Karpaty - Ukraina"

Czas trwania projektu: 18 miesięcy

Całkowity budżet projektu: 65 739,88 EUR

Ogólny cel projektu: Wzrost atrakcyjności turystycznej pogranicza polsko-ukraińskiego poprzez wykorzystanie lokalnych tradycji, folkloru oraz tradycyjnego rzemiosła tworzących kulturowe dziedzictwo Karpat.

Cele szczegółowe:

Wzmocnienie atrakcyjności oferty turystycznej i zachęcenie turystów do odwiedzin pogranicza polsko-ukraińskiego poprzez organizację cyklu transgranicznych wydarzeń kulturalnych jak: koncerty i warsztaty ginących zawodów,

Szeroka promocja kulturowego i historycznego dziedzictwa pogranicza polsko-ukraińskiego poprzez kampanię informacyjno-promocyjną oraz utworzenie Mobilnego Punktu Informacji Turystycznej,

Wzrost świadomości lokalnej społeczności oraz osób odwiedzających region na temat bogactwa i różnorodności tradycji pogranicza polsko-ukraińskiego oraz potrzeby rozpoczęcia społecznego dialogu koniecznego do stworzenia dobrych stosunków sąsiedzkich i pokonania stereotypów poprzez zorganizowanie Karpackiego Festiwalu FolkArt.

Działania projektowe:

 1. Organizacja Karpackiego Festiwalu FolkArt.

Organizacja cyklu koncertów i wykładów prezentujących kulturowe dziedzictwo pogranicza polsko-ukraińskiego. Zaplanowano trzy wydarzenia kulturalne, 2 na Podkarpaciu i 1 na Ukrainie.

 1. Organizacja cyklu warsztatów ginących zawodów.

Organizacja warsztatów ginących zawodów, takich jak: garncarstwo, zielarstwo, bibułkarstwo, tkactwo, plecionkarstwo, stolarstwo. Warsztaty zostaną przeprowadzone w trakcie Karpackiego Festiwalu FolkArt przez polskich i ukraińskich lokalnych artystów.

 1. Kampania promująca kulturowe dziedzictwo pogranicza polsko-ukraińskiego.

Kampania promocyjna będzie się skupiać na kulturowym dziedzictwie pogranicza – tradycjach, zwyczajach, sztuce ludowej, lokalnych artystach oraz ludowych inspiracjach.

W ramach działania powstanie:

 • mobilny Punkt Informacji Turystycznej, który zostanie wykorzystany do promocji wspólnego dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-ukraińskiego,
 • mapa turystyczna.
 • 3 krótkie filmy promocyjne.

 

 Project title: Carpathian FolkArt Festival - common cultural heritage of the Carpathians

Project start date: 02.01.2022

Lead Beneficiary: Podkarpackie Regional Tourism Board

Project Beneficiary: Association of self-governments "Euroregion Carpathians - Ukraine"

Project duration: 18 months

Total project budget: 65 739,88 EUR

Overall objective of the project: Increase the tourist attractiveness of the Polish-Ukrainian border area by exploiting local traditions, folklore and traditional crafts constituting the cultural heritage of the Carpathians.

Specific objectives: Enhancement of the attractiveness of the tourist offer and encouraging tourists to visit the Polish-Ukrainian borderland by organizing a series of cross-border cultural events, i.e. concerts and workshops of dying professions,

Broad promotion of the cultural and historical heritage of the area on both sides of the border through information and promotional campaign and the creation of Mobile Tourist Information Point,

Increasing the awareness of local communities and visitors about the richness and diversity of traditions of the Polish- Ukrainian borderland and the need to initiate the social dialogue for creating good neighborliness and overcoming stereotypes by organizing the Carpathian FolkArt Festival.

 

Project activities:

 1. Organization of Carpathian FolkArt Festival.

Organization of the series of concerts and lectures, presenting cultural heritage of the Polish-Ukrainian borderland. Three promotional cultural events are planned, 2 on the Polish side and 1 on the Ukrainian side.

 1. Organization of the series of workshops of dying professions.

Organization of the series of  workshops of dying professions e.g. clay pottery, herbalism, tissue paperwork, weaving, straw plaiting, carpentry, etc. The handicraft workshops will be conducted during each of days of the Festival by Polish local artists and Ukrainian local artists as well.

 1. Promotional campaign of cultural heritage of Polish-Ukrainian borderland.

The promotional campaign will be focused on cultural heritage of borderland – traditions, rituals, folk art, local artists and folk inspirations.

This activity will include:

 • production of 3 short promotional films,
 • Mobile Tourist Information Point (MTIP), which will be used for promotion of common cultural heritage of Polish-Ukrainian borderland,
 • Development of the tourist map.

 

 

 

Odgłosy natury. SlowRivers – praktyczny pakiet dla turysty

 LOGO NA www PROT.jpg [120.82 KB]

 

PBU-2020---plakat-A2-1_SLOWRIVER-01.png [271.78 KB]

Partner Wiodący: Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna
Partner: Stowarzyszenie Euroregion Karpacki- Ukraina
Okres realizacji: 15.11.1019- 14.11.2020

Całkowity budżet projektu: 64 890.00 EURO
Wkład własny partnerów: 6 489.00 EURO
Dofinansowanie: 58 401.00 EURO

Wyzwaniem projektu jest wykorzystanie potencjału rzek Sanu i Strwiąż na rzecz rozwoju produktów turystycznych pogranicza PL-UA w oparciu o wspólne dziedzictwo przyrodnicze oraz przekucie niewykorzystanego potencjału przyrodniczego na wzrost ruchu turystycznego.

 

Pierwszy etap proj. to praca ekspertów (PL-UA), polegająca o inwentaryzacji potencjału turystyczno-przyrodniczego i zareklamowaniu produktów turystycznych bazujących na dziedzictwie przyrodniczym pogranicza.

Drugi etap to promocja potencjału pogranicza w oparciu o oferty pakietowe i rekomendacja specjalistów. W tym zakresie przewidziano:
- zorganizowanie  4 imprez promocyjnych dla turystów indywidualnych i mediów (wzbogaconych o elementy turystyki niszowej np. uczestnictwo instruktora fotografii przyrodniczej, ornitologa specjalizującego się w bird watchingu, wędkarza itp.).
- wydanie materiałów drukowanych tj. map m.in. z potencjałami tras i instruktarzem bezpieczeństwa na wodzie.
- przygotowanie materiałów internetowych tj. interaktywnego przewodnika m.in. z fotografiami ptactwa nadrzecznego (po kliknięciu)z „odgłosem” danego gatunku
- promocja w Internecie z udziałem influencerów i mediów (każdego potencjału po obu stronach granicy)

 

Project Sounds of nature. SlowRivers – practical package for tourists

Lead Beneficiary: Podkarpacie Regional Tourism Board
Beneficiary: Association of self-governments “Euroregion Carpathians – Ukraine”
Project implementation: 15.11.1019 – 14.11.2020

Total budget: 64 890.00 EURO
Indicative own co-financing: 6 489.00 EURO
Indicative ENI co-financing: 58 401.00 EURO

The main challenge of the project is to use the potential of San and Strwiąż rivers for developing innovative tourist products in the border area based on the common natural heritage of both rivers. These products would be used as means for increasing tourist traffic.

The first part of the project will involve the inventory of tourist and natural potential of the area and development of tourist products based on natural heritage of the borderland.
The second part of the project will include promotion of this potential. The promotion will be focused on package offer for the tourists (developed earlier by the experts). The promotional activities will include:
- 4 promotional events for tourists and media enriched witch elements of niche tourism e.g. meetings with nature photography instructor, ornithologist specializing in bird-watching, ichthyologist;
- printed materials such as tourist map with attractive tourist routes proposed and described (maps will also include safety information about water tourism);
- online marketing including development of online multimedia guide with sounds of nature, video campaign and campaign in local media.

 

Transgraniczny Szlak Architektury Drewnianej szansą zachowania unikatowego dorobku dziedzictwa kulturowego polsko - ukraińskiego pogranicza

LOGO NA www PROT.jpg [120.82 KB]

PBU-2020---plakat-A2-1_WOODENROUTE-01.png [276.39 KB]

Termin rozpoczęcia projektu/ Project start date: 15.11.2019 r.

Partner Wiodący/Lead Beneficiary: Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna/ Podkarpackie Regional Tourism Board

Partner Projektu/Project Beneficiary: Stowarzyszenie Samorządów "Euroregion Karpaty - Ukraina"/Association of self-governments "Euroregion Carpathians - Ukraine"

Czas trwania projektu/Project duration: 12 miesięcy/months

Ogólny cel projektu: Ochrona i popularyzacja dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-ukraińskiego poprzez opracowanie Transgranicznego Szlaku Architektury Drewnianej oraz przeprowadzenie szerokiej kampanii informacyjnej i promocyjnej wspierających rozwój turystyki.

Overall objective of the project: Conservation and popularization of cultural heritage of Polish-Ukrainian borderland through the development of the Crossborder Wooden Architecture Route and running wide-range information and promotion campaign leading to tourism growth.

Cele szczegółowe:

- wzmocnienie i zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej obszaru objętego Programem oraz zachęcanie turystów do odwiedzania pogranicza polsko-ukraińskiego;

- kompleksowa promocja dziedzictwa kulturowego i historycznego po obu stronach granicy;

- Zwiększanie świadomości lokalnych społeczności i turystów na temat bogactwa i różnorodności tradycji pogranicza polsko-ukraińskiego oraz inicjowanie dialogu społecznego w celu zachowania tych tradycji.

 

 

Specific objectives:

- strengthening and increasing the attractiveness of tourist offer of the Programme area and encouraging tourists to visit Polish-Ukrainian borderland;

- comprehensive promotion of cultural and historical heritage on the both sides of the border;

- increasing the awareness of local communities and tourists about richness and diversity of traditions of Polish-Ukrainian borderland and initiating social dialog in order to preserve these traditions.

 

Działania projektowe/Project activities:

 1. Opracowanie nowego Transgranicznego Szlaku Architektury Drewnianej. Szlak będzie promować najlepiej zachowane drewniane obiekty po stronie ukraińskiej i polskiej oraz będzie stanowić podstawę do opracowania nowego produktu turystycznego: Transgranicznego Szlaku Architektury Drewnianej. Koncepcja trasy będzie obejmować nie tylko obiekty architektury drewnianej, ale również ważne informacje dla turystów takie jak: centra informacji turystycznej, miejsca noclegowe i gastronomiczne, dworce kolejowe i autobusowe a także atrakcje turystyczne oraz dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe regionu / Development of new Crossborder Wooden Architecture Route.The route will promote the best preserved wooden buildings on the Ukrainian and Polish side and will constitute the basis for development of the new tourist product: Cross-border Wooden Architecture Route. The concept of the route will include not only the wooden architecture objects, but the information for the tourists: tourist information centers, places to stay and eat, railway and bus stations, additionalv tourist attractions, natural and cultural heritage included.

 

 1. Rozwój e-produktu - strony internetowej promującej Drewniany Szlak na stronie ukraińskiej oraz modernizacja strony www poświęconej Szlakowi Architektury Drewnianej na Podkarpaciu / The development of e-product - website promoting Wooden Route on the Ukrainian side and modernization the website dedicated to the Wooden Architecture Route in Podkarpackie

 

 1. Organizacja 6 wydarzeń kulturalnych i bezpłatnych wycieczek z przewodnikiem po wybranych obiektach Transgranicznego Szlaku Architektury Drewnianej (3 w Polsce, 3 na Ukrainie). Wydarzenia będą prezentować dziedzictwo kulturowe krajów partnerów / Organization of 6 cultural events and free guided tours in chosen objects of the Cross-border Wooden Architecture Route (3 in Poland, 3 in Ukraine). The events will be presenting cultural heritage of the partners’ countries.
 2. Kampania promocyjna poświęcona zabytkom architektury drewnianej pogranicza polsko-ukraińskiego. Kampania promocyjna będzie koncentrować się na nowoczesnych kanałach komunikacji, którymi są media społecznościowe takie jak YouTube, Facebook i blogi. Obszar będzie promowany w sposób holistyczny z uwzględnieniem dodatkowych atrakcji turystycznych oraz dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionów / Promotional campaign dedicated to wooden architecture monuments of Polish-Ukrainian borderland. The promotional campaign will focus on modern channels of communication that is social media such as YouTube, Facebook and blogs. The area will be promoted in a holistic approach with additional tourist attractions and natural and cultural heritage included.

 

  

Karpacki Szlak Architektury Drewnianej - wspólne działania na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa historycznego i kulturowego pogranicza ukraińsko-polskiego

LOGO NA www PROT.jpg [120.82 KB]

 

PBU-2020---plakat-A2-1_WOODENARCH-01.png [302.29 KB]

Partner Wiodący: Stowarzyszenie Euroregion Karpacki-Ukraina

Partner: Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna
Okres realizacji: 01.07.2020 – 30.06.2021
Całkowity budżet projektu: 66 525,00 EURO
Wkład własny partnerów: 6 652,50 EURO
Dofinansowanie: 59 872,50 EURO

Wyzwaniem projektu jest kreacja holistycznego podejścia do ochrony, utrzymania i promocji karpackiej architektury drewnianej – wspólnego kulturowego dziedzictwa pogranicza polsko-ukraińskiego. Założeniem projektu jest wzrost świadomości społeczności karpackiej dotyczącej ochrony i promocji historycznego i kulturowego dziedzictwa oraz promocja kulturowego dziedzictwa ukraińskiej i polskiej części regionu Karpat poprzez nowy produkt turystyczny: Karpacki Szlak Architektury Drewnianej.

Pierwszy etap projektu obejmuje inwentaryzację obiektów architektury drewnianej polsko-ukraińskiego pogranicza. Audyt obiektów stanowi pierwszy krok do utworzenia Karpackiego Szlaku Architektury Drewnianej. Kolejny etap projektu zakłada stworzenie koncepcji szlaku oraz opracowanie strategii promocji Karpackiego Szlaku Architektury Drewnianej.

Działania projektowe:
Inwentaryzacja obiektów architektury drewnianej: Działanie zakłada inwentaryzację wybranych obiektów architektury drewnianej po stronie zarówno polskiej jak i ukraińskiej, które następnie zostaną włączone w Karpacki Szlak Architektury Drewnianej. Inwentaryzacja stanowić będzie pierwszy krok do stworzenia szlaku i strategii promocji Karpackiego Szlaku Architektury Drewnianej.

Zapoznanie z dobrymi praktykami tworzenia szlaku architektury drewnianej: W ramach działania polski partner (PROT) zorganizuje spotkanie – okrągły stół pn. „ Wnioski wyciągnięte z tworzenia oraz zarządzania szlakiem architektury drewnianej”. Spotkanie będzie poświęcone prezentacji najlepszych i najgorszych polskich praktyk w dziedzinie tworzenia i zarządzania szlaków architektury drewnianej. W ramach działania, po okrągłym stole zostanie też zorganizowana 2-dniowa wizyta studyjna. Wizyta studyjna zapewni ukraińskim uczestnikom możliwość zdobycia praktycznej wiedzy, jak zorganizować, zarządzać i promować szlakiem architektury drewnianej. Uczestnicy objazdu studyjnego odwiedzą najbardziej znaczące drewniane obiekty usytuowane w dwóch regionach województwa podkarpackiego.
Stworzenie Karpackiego Szlaku Architektury Drewnianej: Działanie obejmuje stworzenie koncepcji szlaku oraz strategii promocji Karpackiego Szlaku Architektury Drewnianej. Głównym rezultatem jest stworzenie nowego transgranicznego produktu turystycznego opartego na wspólnym dziedzictwie kulturowym pogranicza polsko-ukraińskiego. W ramach projektu powstanie także składający się z 4 tras wirtualny szlak architektury drewnianej oraz mapa szlaku. Po obu stronach szlak zostanie także oznakowany poprzez umieszczenie tablic informacyjnych przy obiektach UNESCO.

Kampania wzrostu świadomości społecznej: W ramach działania zmierzającego do wzrostu świadomości społecznej odnośnie dziedzictwa kulturowego pogranicza Partner Wiodący (UA) zaplanował organizację ośmiu spotkań ze społecznością lokalną na Ukrainie. W tym celu zostanie także zorganizowany konkurs fotograficzny.

Wydarzenia kulturalne na szlaku: W celu promocji nowopowstałego produktu turystycznego – Karpackiego Szlaku Architektury Drewnianej zostaną zorganizowane zarówno po stronie polskiej jak i ukraińskiej trzy koncerty muzyki klasycznej/sakralnej.
Kampania promocyjna: W ramach kampanii promocyjnej Partner Wiodący (UA) zaplanował m.in. oficjalną prezentację Karpackiego Szlaku Architektury Drewnianej (Region Lwowski), publikację Karpackiego Magazynu, promocyjną kampanię w regionalnych mediach (radio). PROT zorganizuje kampanię promocyjną w social media. W kampanie zostaną zaangażowani blogerzy/vlogerzy, którzy zaprezentują nowy szlak po stronie polskiej.

Project title: Carpathian Wooden Architecture Route - joint actions for preservation and promotion of the historical and cultural heritage on the Ukrainian-Polish border
Lead Beneficiary: Association of self-governments "Euroregion Carpathians - Ukraine"
Beneficiary: Podkarpackie Regional Tourism Board
Project implementation: 01.07.2020 – 30.06.2021
Total budget: 66 525,00 EURO
Indicative own co-financing: 6 652,50 EURO
Indicative ENI co-financing: 59 872,50 EURO

The main challenge of the project is to creation holistic approaches to the preservation and promotion of the wooden architecture - the common cultural heritage of the moutanious part of the Ukrainian-Polish border and develop a new tourist product - Carpathian Wooden Architecture Route. The project objective is to increase Carpathian communities awareness concerning preservation and promotion of historical and cultural heritage and promotion cultural heritage of the Ukrainian and Polish parts of the Carpathian region by means of new tourist product - Carpathian Wooden Architecture Route.

The first part of the project will involve the inventory of the wooden architecture objects of the borderland. The audit will be the first step for the Carpathian Wooden Architecture Route development and promotion.

The following part of the project will include development of the concept of the route and development of the strategy of Carpathian Wooden Architecture Route promotion.

Project activities:
Inventory of the wooden architecture objects: The activity includes two audits of the objects on both sides of the border to be included in the Carpathian Wooden Architecture Route will be conducted. The audit will be the first step for the Carpathian wooden architecture route development and promotion.

Study best practices of wooden architecture routes creation: It will be conducted the round-table "Lessons learned from the development and managing of Wooden Architecture route". The meeting will be dedicated to presentation of best and worst Polish practices in development and managing wooden architecture routes. It will be organized the 2-days study visit after the round-table. The study visit will provide the Ukrainian participants with the opportunity to learn on practice how to organize the wooden architecture route, manage and promote it. The participants will visit the most important objects in two parts of Podkacpackie voivodeship.

Creation Carpathian Wooden Architecture Route: The activity will include development of the concept of the route and development of the strategy of Carpathian Wooden Architecture Route promotion. The main outcome of the activity is a creation of the new cross-border tourist product based on the common and very precious cultural heritage. It will be created the virtual route which contains 4 paths and the virtual map. The route will be created in both regions by marking the wooden objects by the installation of the information boards near UNESCO objects.

Public awareness raising campaign: Within the activity, the Ukrainian Partner will plan to organize 8 meetings in local communities. Also, within the activity, the photo contest will be organized. The main purpose of the contest will be increasing the awareness.

Cultural events on the route: In order to promote the route will be organized three concerts of sacred/classical music (2 concerts in UA, one 1 in PL).

Promotional campaign: Within the activity, the Ukrainian Partner will plan to organize presentation of Carpathian Wooden Architecture Route in Lviv region and preparation of Carpathian Newsletter, developed promotional gadgets, roll-up. The Ukrainian Partner will also conduct promotional campaign (ten radio spots in regional media). PROT will organize the promotional campaign in social media. Vloggers/bloggers will be selected to present the new Carpathian Wooden Architecture Route on the Polish side.