Regulamin

Szanowny Użytkowniku

w celu poprawy przez Administratora istniejących funkcji i Usług Elektronicznych, a także celu zwiększania poziomu bezpieczeństwa i polepszenia użyteczności udostępnianych funkcji lub Usług Elektronicznych świadczonych przez Administratora wprowadziliśmy zmiany do treści Regulaminu.

Zmiany wejdą w życie od 4.05.2022 r.

Regulamin obowiązujący do 3.05.2022 r. znajdziesz tutaj  (stary regulamin)

.

 

 

 

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

PODKARPACKIEJ REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (PROT)

 

 

I. WSTĘP

 

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa polskiego (w szczególności w oparciu o ustawę z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) i określa zasady działania Serwisu (o charakterze sprzedażowym oraz informacyjnym), funkcjonującej pod domeną http://podkarpackie.travel/ oraz świadczenia i korzystania z Usług.
 2. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora - jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.
 3. Oprócz niniejszego Regulaminu, mogą obowiązywać dodatkowe regulaminy uzupełniające niniejszy regulamin, w szczególności w zakresie dodatkowych.
 4. Zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu (wraz z ewentualnymi regulaminami dodatkowymi) oraz jego zaakceptowanie jest warunkiem koniecznym aby móc aktywnie korzystać z Serwisu. Zapoznanie i akceptacja regulaminów dodatkowych jest konieczna dla korzystania z usług do których regulaminy dodatkowe się odnoszą.

 

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym http://podkarpackie.travel/ i prowadzony jest przez Podkarpacką Regionalną Organizację Turystyczną, stanowiącą związek stowarzyszeń z siedzibą ul. Grunwaldzka 2, 35-068 Rzeszów, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000086420, REGON 69157652;
 2. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, Wymagań Technicznych.
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów będących Konsumentami, jak i do Klientów niebędących Konsumentami, korzystających z Serwisu dostępnych w jego ramach Usług Elektronicznych.      
 4. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:
 5. ADMINISTRATOR - Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, stanowiąca związek stowarzyszeń z siedzibą ul. Grunwaldzka 2, 35-068 Rzeszów (który stanowi także adres do doręczeń), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000086420, REGON 69157652,
 6. SERWIS – Serwis Internetowy o charakterze informacyjnym umożliwiający jednocześnie korzystanie z Usług Elektronicznych oraz zakup Usług Turystycznych bądź prezentację ofert podmiotów współpracujących z Administratorem. Serwis funkcjonuje pod adresem internetowym: http://podkarpackie.travel/.
 7. USŁUGI TURYSTYCZNE – usługi o charakterze turystycznym w szczególności o których mowa w ustawie z dnia 24 listopada 2017 r.o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
 8. CENA – określona w złotych polskich lub w innej walucie kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek VAT) należnego Administratorowi tytułem korzystania z Usługi Turystycznej.
 9. KLIENT– (1) osoba fizyczna; albo działająca przez osobę umocowaną (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystające z Serwisu.
 10. Ustawa (UŚUDE) - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t. – z późniejszymi zmianami).
 11. KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 12. REGULAMIN– niniejszy dokument określający zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Administratora. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy.
 13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przez Administratora na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu.
 14. WYMAGANIA TECHNICZNE – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator, tj.: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 0i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 49.0i wyższej, Google Chrome w wersji 60.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript; w przypadku zawierania Umowy Sprzedaży drogą telefoniczną: (6) z wykorzystaniem telefonu; w przypadku Aplikacji: (7) system operacyjny urządzenia mobilnego: Android w wersji 4.0.3 lub wyższej lub iOS w wersji 9.0.4 lub wyższe.
 15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia umowy o skorzystanie z Usługi Turystycznej na odległość, składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Usługi Turystyczne, co do których Klient składa ofertę zawarcia umowy oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania umowy. Zamówieniu może zostać nadany jeden numer, a wszystkie oferty będą procedowane równolegle. Akceptacja Zamówienia oznacza zawarcie umowy o skorzystanie z Usługi Turystycznej.

 

 

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU, USŁUGI ELEKTRONICZNE ŚWIADCZONE W RAMACH SERWISU

 

 1. W ramach Serwisu Administrator świadczy następujące Usług Elektroniczne:
  • Dostęp do treści udostępnionych w Serwisie, w szczególności ofert partnerów Administratora.
  • Składanie Zamówień na korzystanie z Usług Turystycznych w zakupie których pośredniczy Administrator,
 2. Korzystanie z Serwisu możliwe jest bez konieczności dokonywania rejestracji i zakładania konta użytkownika, w szczególności możliwe jest przeglądanie treści udostępnionych w Serwisie oraz składanie i opłacanie Zamówień.
 3. Usługi Turystyczne realizowane są przez podmioty niezależne od Administratora wskazane każdorazowo w opisie danej Usługi Turystycznej i stanowiące organizatorów turystyki w znaczeniu Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Administrator wykonuje wyłącznie czynności pośrednictwa w sprzedaży Usług Turystycznych, a umowa finalna zawierana jest między Klientem a partnerem Administratora. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za realizację Usług Turystycznych. W wypadku Zamówień usług turystycznych zamawianych za pośrednictwem Serwisu Administrator udostępnia dane osobowe podane przez Klienta do organizatora w związku z realizacją Usług Turystycznych.
 4. Administrator w ramach Serwisu publikuje również oferty dotyczące Usług Turystycznych, noclegów oraz innych świadczeń realizowanych przez partnerów Administratora. Zakup świadczeń możliwy jest po przekierowaniu na stronę internetową partnera.

 

 

IV. ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

 1. Usługi związane z korzystaniem z Serwisu i przeglądaniem umieszczonych na nim treści świadczone są na rzecz Klienta nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o korzystanie z Usług Turystycznych zawierane za pośrednictwem Serwisu.
 2. Informacje o Usługach Turystycznych dostępnych w Serwisie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Usług Turystycznych oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych.
 4. Klient może składać Zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 5. W celu złożenia Zamówienia należy:
 6. wybrać Usługę Turystyczną będącą przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Zamów” (lub równoznaczny);
 7. wpisać dane niezbędne do realizacji Zamówienia, oraz dane do faktury, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;
 8. potwierdzić Zamówienie przyciskiem: „Kupuję i płacę” (w przypadku wyboru płatności z góry opłacić zamówienie w jednym z dostępnych sposobów płatności).
 9. Administrator udostępnia następujące sposoby płatności.
 10. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Administratora. Bank: PKO SA, Numer rachunku: 54 1240 2614 1111 0010 4401 4884.
 11. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl - możliwe sposoby płatności: Karty płatnicze: Visa, MasterCard, JCB, Diners Club, Visa Electron, Maestro. Kanały płatności (szybki przelew): mTransfer, MultiTransfer, Płać z Nordea, BPH Pay By Link, Pekao24Przelew, Przelew24 BZWBK, Płacę z inteligo, Płacę z iPKO, Płać z ING, R-Przelew, Płacę z Alior Bankiem, PayWay Toyota Bank, Meritum Bank Przelew, Millennium płatności internetowe, Płacę z Citi Handlowy, Płać z BOŚ, VIA Moje Rachunki, ING Online, Przelew z BPH, Deutsche Bank PBC, Polbank, Kredyt Bank KB24, iPKO, Credit Agricole Bank, Invest Bank, BGZ, BNP Paribas, Przelew z mBank, VW Bank Direct.
 12. Administrator za Zamówienia dokonywane w Serwisie ma możliwość wystawienia Klientowi faktury w formie elektronicznej w formacie PDF. Administrator przesyła fakturę elektroniczną Klientowi na adres e-mail podany w Koncie Klienta, w terminie 7 dni od daty otrzymania płatności. Klient w każdym czasie ma prawo zwrócić się do Administratora o wystawienie faktury w formacie papierowej, przesyłając taki wniosek na jego adres e-mail.
 13. Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem Zamówienia. Z tą chwiląumowę korzystania z Usługi Turystycznejuważa się za zawartą między Klientem a partnerem Administratora. Potwierdzenie zakupu Klient otrzyma również na adres e-mail podany przy Zamówieniu. Dostawa.
 14. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientom i przekazu danych w związku z korzystaniem zSerwisu, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 15. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Klient powinien poinformować Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
 16. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu, Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail prot@podkarpackie.travel. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu. Administrator będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
 17. Materiały wizualne umieszczone w Serwisie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Administratorowi lub do których wykorzystywania jest uprawniony, a ich kopiowanie lub wykorzystanie bez zgody Administratora jest niedozwolone.

 

 

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, PRAWA ORAZ OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA.

 

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi świadczonej drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej).
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, wynikające z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Klienta.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klienta, w szczególności za korzystanie z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem. Wyłącznym źródłem zobowiązań Administratora jest niniejszy Regulamin, ewentualne regulaminy dodatkowe oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. W granicach dopuszczalnych przez obowiązujące prawo, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
 5. treść i formę zamieszczanych przez Klienta w ramach Serwisu materiałów wizualnych i innych danych,
 6. niezamierzone i niezawinione błędy w działaniu Serwisu,
 7. udostępnianie danych Klienta osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa bądź stosownych decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych,
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do:
 9. okresowego wyłączania, w uzasadnionych przypadkach, Serwisu bez uprzedniego powiadomienia Klientów, np. w celu konserwacji lub wprowadzania usprawnień,
 10. zaprzestania udostępniania Serwisu lub jego poszczególnych funkcjonalności, po powiadomieniu Klientów na stronach Serwisu.
 11. Zakres dostępu lub sposób funkcjonowania Serwisu może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora. Administrator będzie informował na łamach Serwisu o istotnych zmianach zakresu udostępnianych funkcjonalności.

 

 

VI. ZGŁASZANIE NARUSZENIA PRAW

 

 1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba, podmiot lub organ uzna, iż treść umieszczona na stronie internetowej Serwisu narusza prawo (bezprawne dane lub związana z nimi działalność), w tym w szczególności prawa autorskie, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, powinien powiadomić Administratora o potencjalnym naruszeniu prawa.
 2. Administrator powiadomiony o potencjalnym naruszeniu prawa, o ile pozyskał o tym fakcie wiarygodną wiadomość w rozumieniu art. 14 UŚUDE lub urzędowe zawiadomienie, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze strony internetowej Serwisu treści będących przyczyną naruszenia – na przykład poprzez zablokowanie treści.

 

 

VII. PRZESTRZEGANIE PRAWA I REGULAMINU

 

 1. Klient zobowiązuje się przestrzegać przepisów prawa obowiązujących w Polsce.
 2. W razie przekierowania Klienta, na strony partnerów marketingowych, Klienta obowiązują odpowiednie regulacje (w tym regulamin i polityka prywatności), znajdujące się na portalach tych partnerów.
 3. W granicach dopuszczalnych prawem, za treść reklam odpowiadają podmioty je publikujące. Reklamy mogą być wyświetlane obok przechowywanych / prezentowanych treści,

 

 

VIII. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 

Administrator informuje i zastrzega, że Serwis może zawierać teksty chronione prawem autorskim, znaki towarowe, logo, grafikę oraz inne oryginalne materiały i pliki, a przyjęty układ i dobór kolorów, stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i pokrewnych.

 

 

IX. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ORAZ TRYB I SPOSÓB SKŁADANIA REKLAMACJI.

 

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Postanowienie ust. 1 stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Administrator zwraca wszystkie opłatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został zawiadomiony o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 5. Zgodnie z Art. 38. Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: O świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  a) W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  b) W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  c) W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  d) W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  e) W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  f) W której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  g) W której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  h) W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  i) O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  j) zawartej w drodze aukcji publicznej
  k) O świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  l) O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 6. Każdemu Klientowi Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
 7. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres maila Administratora (lub poprzez stosowny formularz kontaktowy) lub listownie na adres pocztowy Administratora.
 8. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 9. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Klienta na adres podany przez Klienta w reklamacji.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w powyższym punkcie w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga uzupełnienia danych przez Klienta, pozyskania wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn od niego niezależnych (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).
 11. Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Klienta dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Klienta każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
 12. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I ZMIANA REGULAMINU

 

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Serwisu i zastępuje poprzednio obowiązujące Regulaminy.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Serwisu.
 3. Po opublikowaniu nowej wersji Regulaminu, w miejscu do tego przeznaczonym, Klient powinien niezwłocznie zapoznać się z aktualną wersją (po zmianach).
 4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu (lub Regulaminów Dodatkowych) jest prawo polskie. Stosunki prawne wynikające ze związania niniejszym Regulaminem (i ewentualnie Regulaminami Dodatkowymi) oraz z faktu korzystania z Serwisuw jakikolwiek sposób podlegają jurysdykcji krajowej polskich sądów powszechnych.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z co najmniej jednego ważnego powodu, za które strony uważają:
  • wydanie orzeczenia sądu powszechnego lub wydanie decyzji, zalecenia, rekomendacji lub innego wiążącego Administratora aktu przez organ administracji publicznej, skutkujący koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie,
  • zmianę stanu prawnego skutkującą koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie,
  • wprowadzenie nowych Usług Elektronicznych, przy czym zmiana Regulaminu może dotyczyć jedynie wprowadzenia postanowień lub zmiany postanowień związanych z tymi usługami, korzystanie z nich nie będzie dla Klienta obowiązkowe, a niekorzystanie nie będzie wiązało się dla Klienta z kosztami,
  • poprawa przez Administratora istniejących funkcji lub Usług Elektronicznych w celu zwiększania poziomu bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych lub polepszenia użyteczności udostępnianych funkcji lub Usług Elektronicznych świadczonych przez Administratora, przy czym zmiana Regulaminu może dotyczyć jedynie wprowadzenia postanowień lub zmiany postanowień związanych z tymi funkcjami lub Usługami Elektronicznymi,
  • rezygnacja z niektórych funkcji lub Usług Elektronicznych lub zmiana istniejących funkcji lub Usług Elektronicznych świadczonych przez Administratora ze względu na dalszą niemożność świadczenia danej Usługi Elektronicznej w dotychczasowej formie lub udostępniania funkcji w dotychczasowej formie, spowodowaną wycofaniem Usługi lub funkcji z oferty Administratora albo ustaniem umowy Administratora z podmiotem, z którego Usług Elektronicznych Administrator korzystał, świadcząc daną Usługę lub udostępniając daną funkcję, przy czym zmiana Regulaminu może dotyczyć, jedynie wprowadzenia, usunięcia lub zmiany postanowień związanych z tymi funkcjami lub Usługami,
  • konieczność doprecyzowania postanowień Regulaminu lub wprowadzenia zmian redakcyjnych, które nie będą miały niekorzystnego wpływu na treść praw i obowiązków Klientów.
 6. Administrator poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu i o dacie wejścia w życie zmienionego Regulaminu umieszczając jego aktualną treść w Serwisie informując o tym Klientów.
 7. Zmiany Regulaminu obowiązują Klientów od terminu określonego przez Administratora, nie krótszego niż 14 dni kalendarzowych od poinformowania Klientów o zmianie. Okres wypowiedzenia wynosi 14 dni. Wypowiedzenie należy przesłać na prot@podkarpackie.travellub pisemnie na adres siedziby
 8. Administrator może dodatkowo zawiadomić Klienta o zmianie Regulaminu przy pierwszym logowaniu do Konta od dnia wejścia w życie zmian Regulaminu lub poprzez wysłanie informacji na adres poczty elektronicznej.

 

 

XI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 

 1. Administrator przetwarza dane osobowe na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w celu świadczenia Usługi elektronicznej, o której mowa w treści niniejszego Regulaminu, w celach podatkowych, a także w celach marketingowych.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędne w celu korzystania z Usługi Elektronicznej.
 4. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
  1. sprostowania danych,
  2. usunięcia danych,
  3. ograniczenia przetwarzania danych,
  4. przenoszenia danych,
  5. wniesienia sprzeciwu,
  6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 5. Administrator będzie zbierał od Klientów następujące dane: a) imię i nazwisko, b) adres e-mail, c) adres, d) numer telefonu, e) prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL).
 6. Klientom przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 7. Administrator oświadcza, iż dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Dane Klientów Serwisubędą udostępniane podmiotom organizującym określone Usługi Turystyczne,podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne i księgowe, w wypadkach przewidzianych przepisami prawa.
 9. Dane Klienta będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 10. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.
 11. Administrator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Administrator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z: 1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, 2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, 3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4.05.2022 r.

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

 

 

 

………………………………………                                                                                              Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko

Adres

 

                                                                  Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna

                                                                  z siedzibą w Rzeszowie,

                                                                  35-068 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 2

 

 

                                                  Oświadczenie

                      o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

                                 lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o dochodzenie roszczeń.

 

Data zawarcia umowy………………………………………..……………….

 

 

 

                                                                                                   ……………………………………

                                                                                                       Podpis konsumenta(-ów)