Karpacki Szlak Architektury Drewnianej - wspólne działania na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa historycznego i kulturowego pogranicza ukraińsko-polskiego | Karpacki Szlak Architektury Drewnianej - wspólne działania na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa historycznego i kulturowego pogranicza ukraińsko-polskiego | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł projektu:  Karpacki Szlak Architektury Drewnianej - wspólne działania na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa historycznego i kulturowego pogranicza ukraińsko-polskiego


Partner Wiodący: Stowarzyszenie Euroregion Karpacki-Ukraina
Partner: Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna

Okres realizacji: 01.07.2020 – 30.06.2021

Całkowity budżet projektu: 66 525,00 EURO
Wkład własny partnerów: 6 652,50 EURO
Dofinansowanie: 59 872,50 EURO

Wyzwaniem projektu jest ukształtowanie holistycznego podejścia do ochrony, utrzymania i promocji karpackiej architektury drewnianej – wspólnego kulturowego dziedzictwa pogranicza polsko-ukraińskiego. Założeniem projektu jest wzrost świadomości społeczności karpackiej dotyczącej ochrony i promocji historycznego i kulturowego dziedzictwa oraz promocja kulturowego dziedzictwa ukraińskiej i polskiej części regionu Karpat poprzez stworzenie nowego produktu turystycznego: Karpacki Szlak Architektury Drewnianej.

Pierwszy etap projektu obejmuje inwentaryzację obiektów architektury drewnianej polsko-ukraińskiego pogranicza. Audyt obiektów stanowi pierwszy krok do utworzenia Karpackiego Szlaku Architektury Drewnianej. Kolejny etap projektu zakłada stworzenie koncepcji szlaku oraz opracowanie strategii promocji Karpackiego Szlaku Architektury Drewnianej.

 

Działania projektowe:

Inwentaryzacja obiektów architektury drewnianej: Działanie zakłada inwentaryzację wybranych obiektów architektury drewnianej po stronie polskiej jak i ukraińskiej. Audyt obiektów stanowić będzie pierwszy krok do stworzenia szlaku i strategii promocji Karpackiego Szlaku Architektury Drewnianej.

Zapoznanie z dobrymi praktykami tworzenia szlaków architektury drewnianej: W ramach działania polski partner (PROT) zorganizuje spotkanie w formie okrągłego stołu pn. „ Wnioski wyciągnięte z tworzenia oraz zarządzania szlakami architektury drewnianej”. Spotkanie będzie poświęcone prezentacji najlepszych i najgorszych polskich praktyk w dziedzinie tworzenia i zarządzania szlakami architektury drewnianej. W ramach działania, po okrągłym stole zostanie zorganizowana dwudniowa wizyta studyjna na Podkarpaciu. Wizyta studyjna zapewni ukraińskim uczestnikom możliwość zdobycia praktycznej wiedzy, jak zorganizować, zarządzać i promować szlakiem architektury drewnianej. Uczestnicy objazdu studyjnego odwiedzą najbardziej znaczące  drewniane obiekty usytuowane w dwóch regionach województwa podkarpackiego.     

Stworzenie Karpackiego Szlaku Architektury Drewnianej: Działanie obejmuje stworzenie koncepcji szlaku oraz strategii promocji Karpackiego Szlaku Architektury Drewnianej (Partner Wiodący). Głównym rezultatem działania jest stworzenie nowego transgranicznego produktu turystycznego opartego na wspólnym dziedzictwie kulturowym pogranicza polsko-ukraińskiego. W ramach projektu powstanie także składający się z 4 tras wirtualny szlak architektury drewnianej oraz mapa szlaku (Partner Wiodący). Po obu stronach szlak zostanie także oznakowany poprzez umieszczenie tablic informacyjnych przy obiektach UNESCO.

Kampania wzrostu świadomości społecznej: W ramach działania zmierzającego do wzrostu świadomości społecznej odnośnie dziedzictwa kulturowego pogranicza Partner Wiodący zaplanował organizację ośmiu spotkań ze społecznością lokalną na Ukrainie. W tym celu po stronie ukraińskiej zostanie także zorganizowany konkurs fotograficzny.

Wydarzenia kulturalne na szlaku: W celu promocji nowopowstałego produktu turystycznego – Karpackiego Szlaku Architektury Drewnianej zostaną zorganizowane zarówno po stronie polskiej jak i ukraińskiej trzy koncerty muzyki klasycznej/sakralnej.  

Kampania promocyjna: W ramach kampanii promocyjnej Partner Wiodący (UA) zaplanował m.in. oficjalną prezentację Karpackiego Szlaku Architektury Drewnianej (Region Lwowski), publikację Karpackiego Magazynu, promocyjną kampanię w regionalnych mediach (radio). PROT zorganizuje kampanię promocyjną w social media. W kampanię zostaną zaangażowani blogerzy/vlogerzy, którzy zaprezentują nowy szlak po stronie polskiej.        

     

Project title: Carpathian Wooden Architecture Route - joint actions for preservation and promotion of the historical and cultural heritage on the Ukrainian-Polish border

Lead Beneficiary: Association of self-governments "Euroregion Carpathians - Ukraine"
Beneficiary: Podkarpackie Regional Tourism Board
Project implementation: 01.07.2020 – 30.06.2021

Total budget: 66 525,00 EURO
Indicative own co-financing: 6 652,50 EURO
Indicative ENI co-financing: 59 872,50 EURO

The main challenge of the project is to creation holistic approaches to the preservation and promotion of the wooden architecture - the common cultural heritage of the moutanious part of the Ukrainian-Polish border and develop a new tourist product - Carpathian Wooden Architecture Route. The project  objective is to increase Carpathian communities awareness concerning preservation and promotion of historical and cultural heritage and promotion cultural heritage of the Ukrainian and Polish parts of the Carpathian region by means of new tourist product - Carpathian Wooden Architecture Route.

The first part of the project will involve the inventory of the wooden architecture objects of the borderland. The audit will be the first step for the Carpathian Wooden Architecture Route development and promotion.
The following part of the project will include development of the concept of the route and development of the strategy of Carpathian Wooden Architecture Route promotion.

 

Project activities:

Inventory of the wooden architecture objects: The activity includes two audits of the objects on both sides of the border to be included in the Carpathian Wooden Architecture Route will be conducted. The audit will be the first step for the Carpathian wooden architecture route development and promotion.

Study best practices of wooden architecture routes creation: It will be conducted the round-table "Lessons learned from the development and managing of Wooden Architecture route". The meeting will be dedicated to presentation of best and worst Polish practices in development and managing wooden architecture routes. It will be organized the 2-days study visit after the round-table. The study visit will provide the Ukrainian participants with the opportunity to learn on practice how to organize the wooden architecture route, manage and promote it. The participants will visit the most important objects in two parts of Podkacpackie voivodeship.

Creation Carpathian Wooden Architecture Route: The activity will include development of the concept of the route and development of the strategy of Carpathian Wooden Architecture Route promotion. The main outcome of the activity is a creation of the new cross-border tourist product based on the common and very precious cultural heritage. It will be created the virtual route which contains 4 paths and the virtual map. The route will be created in both regions by marking the wooden objects by the installation of the information boards near UNESCO objects.

Public awareness raising campaign: Within the activity, the Ukrainian Partner will plan to organize 8 meetings in local communities. Also, within the activity, the photo contest will be organized. The main purpose of the contest will be increasing the awareness.

Cultural events on the route: In order to promote the route will be organized three concerts of sacred/classical music (2 concerts in UA, one 1 in PL).

Promotional campaign: Within the activity, the Ukrainian Partner will plan to organize presentation of Carpathian Wooden Architecture Route in Lviv region and preparation of Carpathian Newsletter, developed promotional gadgets, roll-up. The Ukrainian Partner will also conduct promotional campaign (ten radio spots in regional media). PROT will organize the promotional campaign in social media. Vloggers/bloggers will be selected to present the new Carpathian Wooden Architecture Route on the Polish side.  

fot. A. Mróz